Aktuality

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

Kontakty

E-mail: suda@pf.jcu.cz

Místnost: D 217

Telefon: 387 773 202

Oddělení primární a předškolní pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Autorská tvorba
  • Experimentální dramatika
  • Dialogické jednání s vnitřními partnery
  • Autorské čtení
  • Dramaterapie
  • Zkušenostní učení
  • Sebereflexe
  • Náhradní rodinná péče
  • Zoorehabilitace

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • Student si sám formuluje téma na základě oblastí profesního zájmu konzultanta. Preference kvalitativní metodologie. Předpoklad autorských a alternativních pohledů na daná témata.

Publikační činnost:

Suda, S. Autorství v dramaterapii. In Autor - autorství. Praha : NAMU, Divadelní fakulta a Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2010, s. 73-81. ISBN 978-80-7331-187-2.

Suda, S. Dialogické jednání jako kvalitativní výzkum. In OSOBNOSTNÍ HERECTVÍ, OSOBNOSTNÍ UČITELSTVÍ. Praha : NAMU, Divadelní fakulta a Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2010, s. 109-117. ISBN 978-80-7331-194-0.

Suda, S. Dialogické jednání v dramaterapii - kasuistika klienta. In Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha : Pedagogická fakulta UK, 2009, s. 157-164. ISBN 978-80-7290-415-0.

Suda, S. Kasuistika klienta - Dialogické jednání v dramaterapii. In Rukověť dramaterapie II.. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 160-172. ISBN 978-80-244-2274-9.

Suda, S. Dialogické jednání - kasuistika klienta dětské psychiatrie. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 101-110. ISBN 978-80-244-2374-6.

Suda, S. Dialogické jednání v průpravě pedagoga. In Psychosomatika, pohyb Praha : Akademie múzických umění , 2008. s. 31 - 37 .

Suda, S. Dialogické jednání v předmětu osobnostní průprava pedagoga. In Studium, co není výukou Praha : Univerzita Karlova, 2007. s. 47-51 .

Suda, S. Osobnostní průprava pedagoga, psychosomatické discipliny. In Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současné reformy školství České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , 2008. s. 120 - 128 .

Suda, Stanislav. Budování vztahu ke psům ? možnost socializace na základě dramaterapie. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2008 , roč. 10 , č. 2, s. 94-95 .

Suda, Stanislav. Od technik ke vztahu. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), . vyd., 2008, roč. 10, č. 2, s. 89-90 .

Suda, Stanislav. Osobnostní aspekty zoorehabilitace. Kontakt, 2008, roč. 10, č. 2, s. 109-110 .

Suda, S. Dialogické konanie v dramaterapii. Slnečnica, 2007, vol. 11, (no. 2-3), p. 12-14.

Suda, S. Dialogické jednání v osobnostně sociální průpravě pedagoga. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. - Vybrané aspekty teorie a praxe, 2007, p. 90-96.

Suda, S. Dialogické jednání - vyhodnocování reflexí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Psychologica 37 Supplementum, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI - Vybrané aspekty teorie a praxe, 2007, p. 269-278.

Suda, S. Psychosomatické discipliny - způsob hodnocení. Hodnocení v práci učitele - psychodiaktické a etické souvislosti., 2007, p. 1-7.

Suda, S. Psychosomatické discipliny v přípravě učitelů. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 362-370.

Suda, Stanislav. Dramaterapie v Dětské psychiatrické léčebně (13%). VALENTA, M. a kol. Rukověť dramaterapie a teatroterapie. - 1. vyd. 139. 2006. Olomouc, Olomouc: VUP, 2006. 

Suda, Stanislav. Dialogické jednání v osobnostně sociální průpravě pedagoga. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 165. 2007. Praha, Centrum adiktologie, Psychiatrické kliniky, 1. lékařské fakulty. 

Suda, Stanislav. Dramaterapie v DPL Opařany. VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a. 20062. 2006. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 

Suda, Stanislav. Dialogické jednání v osobnostní průpravě pedagoga. Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006. Plzeň, ZČU v Plzni.