Aktuality

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: mviteckova@pf.jcu.cz

Místnost: D 218

Telefon: 387 773 211

Oddělení primární a předškolní pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: pondělí - 12:00 - 13:00, 14:00 - 15:00

Oblast profesního zájmu:

 • Začínající a uvádějící učitel
 • Adaptační období učitele
 • Praxe
 • Komunikace - vztah rodiny a školy
 • Speciální pedagogika
 • Rodina, nesezdané soužití
 • Výzkum a metodologické otázky

Témata bakalářských a diplomových prací:

 • témata bakalářských a diplomových prací se odvíjejí od návrhů studentů a výše uvedených oblastí profesního zájmu

Vyučované předměty:

 • Aktuální problémy pedagogiky KPE/APPP
 • Kapitoly z metodologie pedagogického výzkumu KPE/UKMPV
 • Metody pedagogického výzkumu KPE/MPVB, KPE/MPVK
 • Osobnostní a sociální výcvik KPE/MOSVB, KPE/MOSVK
 • Pedagogika pro učitele 1. stupně ZŠ I, II KPE/PUP1, KPE/PUP2, KPE/PUK1, KPE/PUK2
 • Řízená pedagogicko-psychologická praxe KPE/ŘPXP
 • Speciální pedagogika ZŠ KPE/SPPZE, KPE/USPPE
 • Sociální aspekty rodiny v pedagogickém kontextu KPE/MSARB
 • Týdenní pedag.-psychologická praxe I, II KPE/TPXP1, KPE/TPXP2, KPE/TPXK1, KPE/TPXK2
 • Učitelské praktikum KPE/UCPZ, KPE/UPRP, KPE/UPRK
 • Vybrané kapitoly z pedagogiky (Aktuální otázky) KPE/AOPB
 • Základy metodologie pro pedagogy KPE/ZMPP, KPE/ZMPK.KPE/ZMP, KPE/ZMK

Vzdělání:

 • 2011 - ukončení doktorského studia v oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů na ZSF JU v Českých Budějovicích
 • 2008 - rigorózní řízení v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF UK v Praze
 • 2008 - ukončení tříletého rozšiřujícího studia speciální pedagogiky na ZSF JU v Českých Budějovicích
 • 2001 - ukončení magisterského studia v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF ZČU v Plzni

Praxe:

 • od 2009 - katedra pedagogiky a psychologie, PF JU v Českých Budějovicích
 • 1996 - 2008 - učitelka na 1. st. ZŠ

Publikační činnost

Monografie:

 • MAGOVÁ, L. a kol...... M. VÍTEČKOVÁ (2016). Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. Praha: Verbum. ISBN 978-80-87800-28-7.
 • SVOBODOVÁ, E., A. VÁCHOVÁ a M. VÍTEČKOVÁ (2012). Do školky za zvířátky: Metodika práce s příběhy v MŠ. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0185-4.
 • CHALOUPKOVÁ, J. (ed.), D. HAMPLOVÁ, E. MITCHELL a M. VÍTEČKOVÁ (2010). Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7330-185-9.
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2008). Barevené říkanky. Praha: Ottovo nakladatelství. ISBN 80-7360-776-X.
 • VÍTEČKOVA, M. (2003). Básničky pro tebe. Praha: Cesty. ISBN 80-7181-844-5.

Kapitola v monografii:

 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a I. ŽLÁBKOVÁ (2015). Änderungen in der staatlichen Abschlussprüfung - Ein Mittel zur Schaffung der beruflichen Identität des Lehrers. In: FLEISCHMANN, O., R. SEEBAUER, H. ZOGLOWEK a M. ALEKSANDROVICH (Eds./Hg.). The Teaching Profession, Profession Lehrer/in. Zürich: Lit Verlag, p. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6.
 • VÍTEČKOVÁ, M. & Z. GADUŠOVÁ (2014). International Research in the Field of Novice Teachers´ Induction. In: RABENSTEINER, Pia-MAra & RABENSTEINER, G. Internationalization in Teacher Education. Vol. 6 Challenges. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, p. 87-106. ISBN 978-3-8340-1395-8.
 • VÍTEČKOVÁ, M. & Z. GADUŠOVÁ (2014). Mezinárodní výzkum v oblasti uvádění začínajících učitelů do praxe. In: RABENSTEINER, Pia-MAra & RABENSTEINER, G. Internationalization in Teacher Education. Vol. 6 Challenges. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, p. 69-86. ISBN 978-3-8340-1395-8.
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2013). Family in the Form of Unmarried Cohabitation as one of the Possible Life Styles of the Late Modernity. In: KUBÁTOVÁ, H. et al. Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 263-282. ISBN 978-80-244-3450-6.
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2010). Rodičovství v nesezdaném soužití. In: CHALOUPKOVÁ, J. (ed.), D. HAMPLOVÁ, E. MITCHELL a M. VÍTEČKOVÁ. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 117 - 150. ISBN 978-80-7330-185-9.

Odborný článek:

 • PROCHÁZKA, M. a M. VÍTEČKOVÁ (2016). Pohled lektorů firemního vzdělávání na factory úspěchu své vzdělávací činnosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 6(2), 106-117. ISSN 1804-526X.
 • STRANOVSKÁ, E., M. VÍTEČKOVÁ, Z. GADUŠOVÁ a M. PROCHÁZKA (2016). Личностные требования начинающего преподавателя. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. Educational Sciences. 8(2), 102-111. (in Russ.) DOI: 10.14529/ped160213.
 • PROCHÁZKA, M. & M. VÍTEČKOVÁ (2016). Авторитет, компетентность и профессиональная роль преподавателя университета. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. Educational Sciences. 8(1), 29–33. (in Russ.) DOI: 10.14529/ped160104.
 • VÍTEČKOVÁ, M. a Z. GADUŠOVÁ (2015). Vysokoškolské studium učitelství z pohledu začínajícího učitele a identifikace jeho problematických oblastí. Edukácia. 1(1), 266-275. ISSN 1339-8725.
 • VÍTEČKOVÁ, M. & Z. GADUŠOVÁ (2014). Teacher Professional Induction in the Czech Republic and Slovakia. American Journal of Educational research. 2(12), 1131-1137. ISSN 2327-6150. http://dx.doi.org/10.12691/education-2-12-1.
 • VÍTEČKOVÁ, M. & J. CHALOUPKOVÁ KLÍMOVÁ (2014). De-standardization of family trajectories: Childbearing in unmarried cohabitation not only as an alternative but also as a pathway to marriage. Kontakt. 16(2), 138-148. ISSN 1212-4117. http://dx.doi.org/1016/j.kontakt.2014.05.001.
 • VÍTEČKOVÁ, M. a J. CHALOUPKOVÁ KLÍMOVÁ (2014). Destandardizace rodinných drah: rodičovství v nesezdaném soužití jako alternativa i cesta k manežsltví. Kontakt. 16(2), 163-173. ISSN 1212-4117. http://dx.doi.org/1016/j.kontakt.2014.05.001.
 • GADUŠOVÁ, Z. & M. VÍTEČKOVÁ (2013). Mentors’ and novices’ perception of teachers’ professional career start in Slovakia and in the Czech Republic. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 106, 1825-1833. ISSN 1877-0428. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.207.
 • VÍTEČKOVÁ, M. a L. JÍLKOVÁ (2011). Nesezdané soužití - otázka pojmenování. Lidé města/Urban people. 13 (1), 73-86. ISSN 1212-8112.
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2011). Choosing unmarried cohabitation as an alternative to marriage. Journal of Nursing, Social Studies and Public Health. 2 (1-2). s. 35-49. ISSN 1804-7181.
 • VÍTEČKOVÁ, M. a I. BRABCOVÁ (2010). Nesezdané soužití - součást proměny rodiny (přehledová studie). Kontakt. 12 (4), 488-499. ISSN 1212-4117.
 • BRABCOVÁ, I., A. MACHOVÁ a M. VÍTEČKOVÁ (2010). Zdravotní stav imigrantů ve vybrané lokalitě České republiky: II. - závislost, výživa, doprava. Kontakt. 12 (1), 55-65. ISSN 1212-4117.

Další publikace:

 • ČECH, T., M. PROCHÁZKA a M. VÍTEČKOVÁ (2015). The Czech Pedagogical Society in 2015.  Pedagogická orientace. 25 (6), s. 822 - 825. ISSN 1211-4669).
 • NAJMONOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, M. VÍTEČKOVÁ a I. ŽLÁBKOVÁ (2015). Zpráva z 22. konference České pedagogické společnosti: Škola a její křižovatky. Pedagogická orientace. 25 (4), s. 635 - 639. ISSN 1211-4669).
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2011). Proč se nevzali, když spolu mají dítě? Socioweb. s. 5. ISSN 1214-1720. 
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2009). Kyberšikana - přehledová studie. Řízení školy. VI(7), s. 9-11, ISSN 1214-8679.
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2009). Asistent pedagoga. Řízení školy. VI(4), s. 11-14, ISSN 1214-8679.

Příspěvek ve sborníku:

 • VÍTEČKOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, Z. GADUŠOVÁ a E. STRANOVSKÁ (2016). Identifying novice teacher needs - the basis for novices' targeted support. ICERI2016 Proceedings. 7731-7738. DOI: 10.21125/iceri.2016.0772.
 • PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a Z. GADUŠOVÁ (2016). Implementation of primary prevention in primary and secondary schools in the Czech Republic. ICERI2016 Proceedings. 7739-7746. DOI: 10.21125/iceri.2016.0774.
 • VÍTEČKOVÁ, M. a M. PROCHÁZKA (2016). Evaluace profesní podpory pedagogů v kontextu dalšího vzdělávání učitelů mateřských škol. In: HLAĎO, Petr (Ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 472 – 484. ISBN 978-80-7509-426-1.  
 • ŽLÁBKOVÁ, I., M. PROCHÁZKA a M. VÍTEČKOVÁ (2016). Inovace pedagogických praxí na PF JU v Českých Budějovicích. In: ŠVEC, V., K. LOJDOVÁ a B. PRAVDOVÁ. Sborník z konference Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita. s. 52–58. ISBN 978-80-210-8274-8.
 • VÍTEČKOVÁ, M., M. PROCHÁZKA, Z. GADUŠOVÁ & E. STRANOVSKÁ (2016). Teacher at the start of his career and his personal needs. In: FLÉGL, M., M. HOUŠKA a I. KREJČÍ. Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016. Prague: Czech University of Life Science Prague, 624-632. ISBN 978-80-213-2646-0.
 • PROCHÁZKA, M. a M. VÍTEČKOVÁ (2015). Sebereflexe role lektora v kontextu realizace firemního vzdělávání. In: DANIELOVÁ, L. a J. SCHMIED. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 434–444. ISBN 978-80-7509-287-8.
 • VÍTEČKOVÁ, M. a Z. GADUŠOVÁ (2015). Transition of will-be-teachers from higher education into school teaching practice and their support by mentor-teachers. ATEE ANNUAL CONFERENCE 2014: Transitions in teacher education and professional identities. Braga: University of Minho. s. 411–420. ISBN 9789081563987.
 • VÍTEČKOVÁ, M, Z. GADUŠOVÁ & M. GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ (2014). Novices’ and trainee teachers’ perspectives on the application of knowledge in practice. Proceedings of the 11th International Conference: Efficiency and Responsibillity in Education 2014. Prague: Czech University of Life Science Prague, 869-877. ISBN 978-80-213-2468-8. 
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2014). Identifikace potřeb začínajícího učitele v kontextu vysokoškolské přípravy. In: POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ , J. a E. DVOŘÁKOVÁ KANĚČKOVÁ. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. konference asociace pedagogického výzkumu. Olomouc : Agentura Gevak, s. 140–146. ISBN 978-80-86768-90-8.
 • VÁCHOVÁ, A. a M. VÍTEČKOVÁ (2014). Reflexe pedagogické praxe v mateřských školách v Dolním Rakousku. In: SYSLOVÁ, Z. a V. RODOVÁ (Eds.). Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. Brno: Masarykova univerzita. s. 272–283. ISBN 978-80-210-7370-8.
 • GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., Z. ŠTEFÁNKOVÁ a M. VÍTEČKOVÁ (2014). Rozvoj profesních kompetencí budoucích učitelů pro práci s žáky z různých kultur v rámci přípravného vzdělávání na PF JU. In: PROCHÁZKA, M., M. VÍTEČKOVÁ a M. NAJMONOVÁ. Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 132–142. ISBN 978-80-7394-471-1.
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2012). Nesezdané soužití s dětmi – alternativa manželství. In ONDREJKOVIČ, P. (ed.) Rodina v súčasnej spoločnosti I. Nitra: Katedra sociológie FF UKF. s. 171–180. ISBN 978-80-558-0048-6. 
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2010). Nesezdané soužití (zaměřeno na páry, kde jsou přítomny děti). Příspěvek ve sborníku - 4. moravský regionální kongres k sexuální výchově - Ostrava - 8. - 10. 4. 2010, s. 90–94. ISBN 978-80-904290-1-7.
 • VÍTEČKOVÁ, M. (2010). Dítě s kombinovaným postižením v podmínkách ZŠ (případová studie). Příspěvek v recenzovaném sborníku - Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání - Ostrava - 14. 1. 2010. s. 313–323. ISBN 978-80-7368-771-7.

Recenze:

 • Šulistová, R. (2015). Sexuální výchova a prevence sexuálního zneužívání osob s mentální disabilitou. Č. Budějovice: ZSF JU. ISBN 978-90-7394-564-0.
 • Hamplová, D. (2015). Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele: Štěstí ze sociologické perspektivy. Praha: Fortuna Libri. ISBN 978-80-7321-947-5.
 • Kontakt (ISSN 1212-4117), Lidé města (ISSN 1212-8112), American Journal of Educational Research (ISSN 2327-6126), Neuroendocrinology Letters (ISSN 0172-780X)

Příspěvek na konferenci (přednáška):

 • 14. – 16. 11. 2016 - 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation - ICERI2016 (Seville, Španělsko)
 • 28. 10. 2016 (Petrohrad, Rusko)
 • 27. 10. 2016 (Petrohrad, Rusko)
 • 8. – 9. 10. 2016 - Současné výzvy předškolního vzdělávání (UK, Praha)
 • 15. – 16. 9. 2016 - ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu (České Budějovice)
 • 13. – 14. 9. 2016 - 8. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání, ICOLLE 2016 (Křtiny)
 • 2. 6. - 3. 6. 2016 - ERIE 2016: Effieciency and Responsibility in Education 2016 (Praha)
 • 18. 3. 2016 - Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí (Bratislava, Slovensko)
 • 25. 11. 2015 - Aктуальные проблемы юридической науки, практики и высшего образования (Petrohrad, Rusko)
 • 12. 11. 2015 - Законодательные вопросы партнерства без брака (Petrohrad, Rusko)
 • 19. 11. 2015 - Učitelské praxe: současné poznatky a perspektivy (Brno)
 • 1. - 2. 10. 2015 - Университет XXI века в системе непрерывного образования (Čeljabinsk, Rusko)
 • 15. - 16. 9. 2015 - 7. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání, ICOLLE 2015 (Křtiny)
 • 4. - 5. 9. 2015 - 8th International Conference in Ústí nad Labem: The Teaching Profession: New Challenges - New Identities? (Ústí nad Labem)
 • 26. - 27. 3. 2015 - Škola a její křižovatky (konference ČPdS)
 • 11. - 12. 11. 2014 - Předškolní vzdělávání v teorii a praxi: Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás? (Brno)
 • 8. - 10. 10. 2014 - ČAPV: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí (Olomouc)
 • 25. - 28. 8. 2014 - ATEE 2014: Transitions in Teacher Education and Professional Identities (Braga, Portugalsko)
 • 5. - 6. 6. 2014 - ERIE 2014: Effieciency and Responsibility in Education 2014 (Praha)
 • 23. - 24. 4. 2014 - InteRRa 24: Víme jak na to? (Č. Budějovice)
 • 5. - 6. 2. 2014 - Výchova a vzdelávanie 2014: Kontexty vzdelávania a výchovy v súčasnej perspektive (Košice, Slovensko)
 • 25. - 27. 6. 2013 - INTE 2013: International Conference on New Horizons in Education 2013 (Řím, Itálie)
 • 3. - 4. 11. 2011 - Změny způsobu života jejich sociokulturní souvislosti (Olomouc)
 • 7. - 8. 6. 2010 - NQT-COME: Supporting Newly, Qualified Teachers through Collaborative Mentoring (Jyväskylä, Finland)
 • 17. 5. 2010 - Genderové konfrontace. Je česká rodina v krizi? Může za to emancipace? Diskuzní sympózium (Brno)
 • 8. - 10. 4. 2010 - 4. moravský regionální kongres k sexuální výchově. Nesezdané soužití (zaměřeno na páry, kde jsou přítomny děti) (Ostrava)
 • 14. 1. 2010 - Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Dítě s kombinovaným postižením v podmínkách ZŠ (případová studie) (Ostrava)

Zvané přednášky:

 • 20. 6. 2016 - Petrohrad, Rusko
 • 11. 5. 2016 - Nitra, Slovensko (FF UKF)
 • 26. - 27. 4. 2016 -  Funchal, Madeira (workshop)
 • 3. - 4. 3. 2016 - Užhorod, Ukrajina
 • 22. 10. 2015 - Liberec, ČR (pedagogické dny)
 • 23. 11. 2015 - Petrohrad, Rusko (mezinárodní konference)
 • 1. - 2. 10. 2015 - Čeljabinsk, Rusko (mezinárodní konference)
 • 13. 1. 2015 - J. Hradec, ČR (popularizace vědy)
 • 9. 11. 2014 - Nitra, Slovensko (FF UKF)

Výukové pobyty:

 • 19. - 21. 9. 2016 - Nitra (Slovensko)
 • 7. - 9. 9. 2016 - Bialsko - Biala (Polsko)
 • 18. - 25. 6. 2016 - Petrohrad (Rusko)
 • 25. -. 27. 5. 2016 - Nitra (Slovensko)
 • 24. - 28. 4. 2016 - Funchal (Madeira)
 • 17. - 18. 3. 2016 - Bratislava (Slovensko)
 • 21. - 25. 11. 2015 - Petrohrad (Rusko)
 • 16. - 19. 12. 2014 - Bratislava (Slovensko)
 • 26. - 29. 5. 2014 - Granada (Španělsko)

Řešené granty:

hlavní řešitel/manažer projektu:

 • 2017 - 2019: Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ - OP VVV - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523
 • 2014 - 2015: Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání - OP VK - CZ.1.07/1.3.00/48.0078
 • 2014 - 2015: Osobnostní a profesní potřeby začínajících učitelů - MOBILITY - 7AMB14SK046
 • 2009: Nesezdané soužití párů s dětmi – GA ZSF JU - 901-104-1109

spoluřešitel:

 • 2016 - 2018: Připravenost studentů a čerstvých absolventů PF JU na řešení výchovných problémů žáků (hl. řešitel: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.) - GAJU 154/2016/S
 • 2015 - 2019: Hodnotenie kompetencií učiteľa  (česko-slovenský výzkum, hl. řešitel: prof. PhDr. Z. Gadušová, Ph.D., FF UKF) - APVV 14-0446
 • 2012 - 2014: Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné vedenie začínajúceho učiteľa (česko-slovenský výzkum, hl. řešitel: prof. PhDr. Z. Gadušová, Ph.D., FF UKF) - VEGA 1/0677/12
 • 2012 - 1014: Pedagogicko-psychologická diagnostika – cesta k účinnému vedení (hl. řešitel: doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.) - GAJU 100/2013/S