Aktuality

Mgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D.

Mgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D.

Kontakty

E-mail: vstastny@pf.jcu.cz

Místnost: D 209

Telefon: 387 773 365

Oddělení pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • Sociologie vzdělávání
 • Srovnávací pedagogika
 • Metodologie pedagogického výzkumu

Témata bakalářských a diplomových prací:

 • Vzdělávací aktivity žáků nad rámec školní výuky (např. soukromé doučování)
 • Srovnávací analýza vybraných vzdělávacích fenoménů u nás a v zahraničí
 • Sekundární analýzy dat z mezinárodních výzkumů vvýsledků vzdělávání (PISA, TIMSS atd.)
 • Sociálně znevýhodnění žáci 
 • Školní družiny a kluby

Publikační činnost

Monografie

 • Šťastný, V., Svobodová, Z., Rochex, J.-Y. (2017). Školní vzdělávání ve Francii. Praha: Karolinum.

Publikace v domácích a zahraničních recenzovaných časopisech

Publikace v recenzovaných sbornících

 • Šťastný, V. (2013). Metodologické výzvy komparativního výzkumu stínového vzdělávání v ČR. In V. Laufková, H. Moraová, & T. Medřická (Eds.), Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech: recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze (s. 205–212). Praha: PedF UK.
 • Svobodová, Z. & Šťastný, V. (2013). Zóny prioritního vzdělávání ve Francii jako nástroj snižování nerovností v přístupu ke vzdělání. In L. Círus (Ed.), Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti (s. 456–463). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Recenze

Odborné zprávy a sdělení

Jiné publikace

 • Šťastný, V. & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve Francii. In K. Starý, V. Laufková a kol., Formativní hodnocení ve výuce (s. 107-111). Praha: Portál.
 • Laufková, V. & Šťastný, V. (2016). Rozdíly a podobnosti mezi frankofonním a anglosasským pojetím formativního hodnocení In K. Starý, V. Laufková a kol., Formativní hodnocení ve výuce (s. 113-115). Praha: Portál.
 • Šťastný, V., & Terreros, B. (2015, září). Analýza nabídky poskytovatelů soukromého doučování pro žáky základních a středních škol. Poster prezentovaný na 23. konferenci ČAPV, Plzeň.
 • Šťastný, V. (2014). Boj proti negramotnosti na ostrově Reunion. Moderní vyučování. 20.
 • Šťastný, V. (2011). Zahraniční inspirace: mezinárodní mobilita francouzských žáků. Moderní vyučování. 38.