Symbol PF Vyhláška o organizaci a průběhu voleb kandidáta na funkci děkana / děkanky PF JU

VYHLÁŠKA O ORGANIZACI A PRŮBĚHU VOLEB
KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA / DĚKANKY PF JU

na funkční období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2014

 

Usnesení o návrhu na jmenování děkana/děkanky podle § 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákona") probíhá formou voleb. Volby vyhlašuje, harmonogram průběhu voleb a tříčlennou volební komisi jmenuje akademický senát nejpozději 90 dní před koncem funkčního období stávajícího děkana/děkanky. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou na funkci děkana.

Volby probíhají podle § 27, odst. 3 zákona. Kandidáta na funkci děkana/děkanky má právo navrhovat každý člen akademické obce. Návrhy se podávají písemně (osobně nebo doporučeným dopisem) k rukám předsedy AS PF JU, podle harmonogramu průběhu voleb.

Návrh na jmenování děkana/děkanky je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu fakulty.

Pokud jsou navrženi více než dva kandidáti, a žádný z nich v prvním kole volby nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, tak do druhého kola postupují dva kandidáti z prvního kola s největším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů na druhém a dalších místech postupují do druhého kola všichni kandidáti s tímto počtem hlasů. V případě, že ani ve druhém kole nebude zvolen žádný z kandidátů, uskuteční se podle stejného principu třetí kolo. Nezíská-li potřebný počet hlasů žádný z kandidátů, o nichž se ve třetím kole hlasovalo, volby končí a jsou do 1 měsíce vyhlášeny volby nové.

V průběhu voleb může kterýkoli z navržených od své kandidatury odstoupit, a to vždy před zahájením příslušného kola.

 

Složení volební komise:

Předseda: Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
Členové: PaedDr. Gustav Bago, Ph.D.
Ondřej Záleský

 

Harmonogram průběhu voleb:

  • Vyhlášení voleb ke dni 30. 3. 2010
  • Písemné návrhy kandidátů k rukám předsedy AS PF JU od 6. 4. 2010 do 16. 4. 2010
  • Zjištění souhlasu navrhovaných kandidátů do 23. 4. 2010 do 12.00 hodin
  • Vyhlášení kandidátů, kteří přijali kandidaturu 23. 4. 2010
  • Možnost podání písemných připomínek k seznamu kandidátů do 30. 4. 2010
  • Vystoupení kandidátů před akademickou obcí PF JU, seznámení akademické obce PF JU s koncepcemi řízení a rozvoje fakulty 5. 5. 2010 na J340 ve 12.00 hodin
  • Zasedání AS JU - volba děkana / děkanky 11. 5. 2010 v 15.00 hodin
  • Zveřejnění výsledků volby 12. 5. 2010 v 8.00 hodin

 

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
předseda volební komise

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
předseda AS PF JU

stáhnout tento dokument (.pdf)