Symbol PF Vyhláška o organizaci a průběhu voleb kandidáta na funkci děkana/děkanky PF JU

VYHLÁŠKA O ORGANIZACI A PRŮBĚHU VOLEB
KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA/DĚKANKY PF JU

na funkční období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018

 

Usnesení o návrhu na jmenování děkana/děkanky podle § 27, odst. 1, písm.g) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákona") probíhá formou voleb. Volby vyhlašuje, harmonogram průběhu voleb a tříčlennou volební komisi jmenuje akademický senát nejpozději 90 dní před koncem funkčního období stávajícího děkana. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou na funkci děkana/děkanky.

Volby probíhají podle § 27, odst. 3 zákona. Kandidáta na funkci děkana/děkanky má právo navrhovat každý člen akademické obce Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Návrhy kandidátů i ev. písemné připomínky se podávají písemně: osobně předsedovi volební komise, doporučeným dopisem na děkanát k rukám paní Pouzarové; podle harmonogramu průběhu voleb.

Podle Volebního a jednacího řádu AS PF JU (článku 22) časový harmonogram volby kandidáta na funkci děkana/děkanky upravuje senát spolu s vyhlášením voleb. Vyhlášení a časový harmonogram voleb musí být zveřejněny na Úřední desce fakulty a na webových stránkách fakulty.

Návrhy kandidátů může podat písemně každý člen akademické obce Pedagogické fakulty JU ve stanoveném termínu. Po písemném vyjádření souhlasu navržených kandidátů zveřejní volební komise jejich seznam. Každý člen akademické obce PF JU může ke kandidátům ve stanoveném termínu podat předsedovi akademického senátu PF JU písemné připomínky.

Volba probíhá tajným hlasováním a může mít nejvýše tři kola. Do druhého a třetího kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů i více kandidátů). Pokud nebyl kandidát zvolen ani ve třetím kole voleb, jsou vypsány nové volby. V takovém případě se do jednoho měsíce uskuteční volba z nově navržených kandidátů. V průběhu voleb může kterýkoli z navržených od své kandidatury odstoupit, a to vždy před zahájením příslušného kola.

Návrh na jmenování děkana/děkanky je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu.

 

Složení volební komise:

Předseda: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
Členové: RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
Mgr. Radka Štěpánková

 

Harmonogram průběhu voleb:

  • Vyhlášení voleb ke dni 1. 4. 2014
  • Návrhy kandidátů do 14. 4. 2014 do 8.00 h
  • Zjištění souhlasu/nesouhlasu s kandidaturou do 18. 4. 2014 do 12.00 hodin
  • Vyhlášení kandidátů, kteří přijali kandidaturu 18. 4. 2014
  • Možnost podání písemných připomínek předsedovi AS PF JU do 25. 4. 2014
  • Vystoupení kandidátů před akademickou obcí PF JU, seznámení akademické obce PF JU s koncepcemi řízení a rozvoje fakulty dne 29. 4. 2014 na J340 ve 12.00 hodin
  • Zasedání AS PF JU - usnesení o návrhu na jmenování děkana 6. 5. 2014 ve 14.00 hodin
  • Zveřejnění výsledků volby 7. 5. 2014 v 8.00 hodin
  • V případě neusnesení o návrhu na jmenování děkana AS PF JU vyhlásí nové volby ke dni 7. 5. 2014 a návrh nových kandidátů bude možné podat do 16. 5. 2014

 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
předseda volební komise

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU

stáhnout tento dokument (.pdf)