PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

12

Evaluace v mateřské škole

Kurz seznámí účastníky se systémem evaluace v souvislosti s inovací Školního vzdělávacího programu a zvyšováním kvality vzdělávacího procesu v mateřské škole.

V rámci kurzu bude pracováno formami prožitkového učení, využíváno rozborů videozáznamů a vlastních pracovních zkušeností frekventantů. Účastníci si budou vytvářet konkrétní materiály pro svou mateřskou školu.

Účastníci kurzu získají praktické dovednosti v užití základních evaluačních technik v procesu vzdělávání dětí předškolního věku v návaznosti na filozofii Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, provedou evaluaci svého stávajícího ŠVP PV, vytvoří si plán evaluace pro svou školu a získají zkušenosti s vysvětlením smysluplnosti a funkčnosti svých povinných materiálů.

Studijní program bude zakončen certifikátem MŠMT

 

Kurz bude probíhat v prostorách PF JČU v budově v ulici Dukelská, čísla místností budou upřesněna frekventantům v pozvánce.
Kurz trvá 50 hodin, je akreditován MŠMT.
Organizace kurzu bude domluvena s účastníky na prvém setkání, včetně dalších termínů setkání
Garanti kurzu: Mgr. Eva Svobodová, PaedDr. Alena Váchová

 

Program kurzu

  1. orientace v pojmech (hodnocení, evaluace, autoevaluace), proměny předškolního vzdělávání v souvislosti s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, RVP PV jako základní kritérium evaluace, obecné zásady pro tvorbu kurikula, příprava na tvorbu plánu evaluace vlastní MŠ
  2. individualizace předškolního vzdělávání v podmínkách současné mateřské školy (možnosti diagnostiky, vytváření individuálních rozvojových strategií, sledování individuálních pokroků jednotlivých dětí atd.), evaluace v rámci interakcí s dětmi (její techniky, metody, principy a kritéria), pozorování jako základní technika, zásady videotréninku, praktická cvičení videoreflexe
  3. kritické myšlení v pedagogické profesi a jeho užití při evaluaci
  4. evaluace a inovace ŠVP (analýza SWOT, evaluace podmínek podle RVP, efektivita a inovace cílů ŠVP, stanovení kritérií pro sebereflexi a kontrolu, atd.), techniky k zefektivnění týmové práce na inovaci ŠVP PV + individuální konzultace nad ŠVP PV
  5. hospitace v MŠ, dokončení plánu evaluace školy, vzájemné konzultace v rámci společných návštěv
  6. během studia vykoná každá frekventantka hospitaci u kolegyně z kurzu a představí ostatním mateřskou školu, na které se byla podívat (návštěvy se uskuteční vzájemnou výměnou ve dvojicích)
  7. studium bude uzavřeno vzájemnou rozpravou nad ŠVP PV a plánem evaluace jednotlivých škol
ECTS Label
Průvodce studenta PF JU