PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

10

Sociální dovednosti předškolního pedagoga

Absolventi kurzu získají dovednosti v oblasti komunikace s dětmi v mateřské škole, zvládnou základy efektivní komunikace a techniky vedoucí k naplňování potřeb dětí v MŠ, seznámí se technikami prožitkového a činnostního učení, poznají nové hry a náměty pro činnosti s dětmi.

Obsahem kurzu jsou praktické činnosti vedoucí k poznání cest (komunikace, metod a tvorby podmínek) vyplývajících z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a směřujících k sociálnímu rozvoji dětí v mateřské škole.

V rámci kurzu bude pracováno formami prožitkového učení, využíváno rozborů videozáznamů a vlastních pracovních zkušeností frekventantů.

Studijní program bude zakončen certifikátem MŠMT.

 

Kurz bude probíhat v prostorách PF JČU v budově v ulici Dukelská, čísla místností budou upřesněna frekventantům v pozvánce.
Kurz trvá 50 hodin, je akreditován MŠMT.
Organizace kurzu bude domluvena s účastníky na prvém setkání, včetně dalších termínů setkání
Garanti kurzu: Mgr. Eva Svobodová, PaedDr. Alena Váchová

 

Program kurzu

 1. téma: aby nám bylo spolu dobře
  zahájení kurzu, seznámení se základními pojmy a tématy (vztahová a funkční komunikace, dětství v pohledu současnosti, předškolní dítě v moderním světě požadavky společnosti na vzdělávání), jméno jako součást osobnosti, vytváření podmínek pro vzdělávání v MŠ, rutinní stereotyp a pozitivní přijetí, Maslowova pyramida potřeb, videozáznam (jak by to vypadat mělo a nemělo), emoční inteligence a její rozvoj
 2. téma: co nejvíce potřebujeme
  budování vztahů ve skupině, pojem individualizace vzdělávání a jeho úskalí, techniky vedoucí k naplňování jednotlivých pater pyramidy, tvorba pravidel spolu s dětmi, aktuální pohledy do mateřských škol pomocí videozáznamu, hry v mateřské škole, rozdíly mezi současnými hrami a hrami našeho dětství, zákony her, dělení her podle motivace, cesta k prosociální hře
 3. téma: jak to dělat prakticky
  efektivní komunikace jako součást profesní vybavenosti učitelky MŠ, techniky efektivní komunikace, co dělat, aby komunikace fungovala, praktická cvičení při řešení konkrétních situací, doporučená literatura na prázdniny
 4. - datum bude domluven v červenci, téma: jak se nám zdařil začátek
  reflexe užití efektivních komunikačních technik, reflexe videozáznamů, inspirace pro tvorbu TVP, jak pracovat s příběhy
 5. součástí studia bude návštěva ve vybrané mateřské škole
 6. studium bude uzavřeno společnou tvorbou a odůvodněním kritérií pro profesionální komunikaci učitelky MŠ s dětmi + základy evaluace ve vzdělávacím procesu
ECTS Label
Průvodce studenta PF JU