PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 10. 10. 2006

Přítomni (bez titulů):
Binterová, Hamerník, Icha, Jandrič, Mrkvička, Očkay, Pavličíková, Petrášková, Pexa, Pohanová, Švejda, Tomšíček, Vančura, Vobr.

Omluveni (bez titulů):
Hašek, Havlín, Murad

Hosté:
děkanka doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., PaedDr. Jiří Vintr

 

Program zasedání:

 1. Předsedkyně senátu zahájila zasedání a přivítala hosty.

 2. Paní děkanka seznámila senát se změnami v kolegiu proděkanů a s přesuny pravomocí. Ze strany senátu bez připomínek.

  Dále představila návrhy nových členů vědecké rady Pedagogické fakulty JU.

  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

 3. Pan Jiří Vaníček seznámil AS PF JU s žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice o studijní obor "Informační technologie ve vzdělávání".

  V následné diskuzi se senátor Švejda domnívá, že materiál není akreditovatelný z hlediska pedagogického zajištění pedagogiky a psychologie. Jiří Vaníček se opírá o standardní předměty, které mohou být uznány v následném magisterském studiu. Paní Iva Stuchlíková podala vysvětlení k předmětům z katedry psychologie a považuje proporci předmětů za dostačující.

 4. Pan Jiří Vintr seznámil AS PF JU žádosti o akreditaci studijního programu Výrobní technika.

  Senát k akreditačním materiálům - bez připomínek.

 5. Paní Iva Stuchlíková za katedru pedagogiky a psychologie předložila senátu k posouzení návrhy dvou žádostí o akreditaci studijních programů:

  NMgr. program Učitelství pro SŠ - obor Učitelství psychologie, doktorský program Psychologie - obor Pedagogická psychologie

  Senát k předloženým materiálům - bez připomínek.

 6. AS PF JU vyhlásil volby do senátu na další funkční období od 10. 10. 2006. Projednání termínů a organizace a průběhu voleb. Navržení kandidátů na předsedu komise a členy. Upřesněno bude elektronickou poštou.

  12. 12. 2006 v 15.00 v zasedací místnosti se ustanovuje první zasedání nového AS PF JU.

 7. Volební řád.

  Hlasování o tříletém funkčním období AS PF JU.

  Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

  Hlasování o odsouhlasení volebního řádu.

  Hlasování: 12 pro, 1 proti, 2 se zdrželo hlasování.

 8. Předsedkyně senátu přečetla dopis s připomínkami studentů ohledně rozvrhu. Připomínky se týkaly úpravy rozvrhu po ukončení předzápisu a následné rozvrhové kolize, slučování předmětů v jeden celek.

  Pan senátor Vobr nastínil vizi do budoucna - sestavování rozvrhu pro studijní skupiny v minimálním počtu 10 studentů

  Senátor Očkay vznesl dotaz, zda by studenti měli platit poplatek za dodatečný zápis předmětu, když jim úpravou rozvrhu po ukončení předzápisu dojde k rozvrhové kolizi.

 

Zapsal: senátor Očkay

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka