PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 21. 2. 2006

Přítomni (bez titulů):
Binterová, Hamerník, Hašek, Havlín, Icha, Mrkvička, Murad, Očkay, Pavličíková, Petrášková, Pexa, Pohanová, Roháček, Šerý, Švejda, Tomšíček, Vančura, Vaněk, Vobr

Omluveni (bez titulů): Jandrič, Krejčí

Hosté:
děkan PF prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 

Program zasedání:

 1. Předsedkyně senátu zahájila zasedání, přivítala hosty a představila nové členy (Petrášková, Mrkvička, Icha, Vaněk) AS PF JU.

 2. Děkan PF přečetl dopis adresovaný předsedkyni AS, v němž sděluje své rozhodnutí odstoupit z funkce ke dni 31. 8. 2006.

 3. Projednání stanovisko AS k dalšímu směřování PF
  Děkan informoval o vývoji jednání o struktuře JU a podobě PF. Vyjádřil zájem PF na udržení učitelství v obou segmentech (ZŠ, SŠ). Klíčové je být nositelem perspektivního bakalářského studia.

  Po diskusi bylo formulováno následující stanovisko AS PF JU k tomuto bodu programu: "AS se shoduje na tom, že vidí budoucnost PF v zachování akreditovatelných učitelských oborů pro ZŠ v plné šíři (tj. bakalářské i magisterské programy) spolu s rozvíjením perspektivních neučitelských oborů."

  Předsedkyně nechala hlasovat o souhlasu se zněním tohoto stanoviska.
  Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 4. Hlasování o odvolání pánů prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc. a prof. PhDr. Dalibora Turečka, CSc. z Vědecké rady Pedagogické fakulty JU na návrh děkana PF.

  Předsedkyně nechala hlasovat.
  Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 5. Hlasování o schválení prof. PhDr. Miloše Zelenky, DrSc. jako člena Vědecké rady Pedagogické fakulty JU na návrh děkana PF.

  Předsedkyně nechala hlasovat.
  Výsledek hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 6. Projednání připomínky k jednání senátu ze dne 15. 11. 2005, zaslané předsedkyni senátu bývalým senátorem doc. Dr. Michalem Bauerem, Ph.D.
  Doc. Bauer žádá senát o opětovné projednání názvu Katedry českého jazyka a literatury PF JU. Navrhuje nový název "Katedra učitelství českého jazyka a literatury."
  Senát necítil potřebu nového jednání o této záležitosti.

 7. Projednání návrhu senátora Hamerníka na opětovné začlenění katedry dějepisu do struktury PF. Návrh zaslán formou dopisu předsedkyni AS.
  Děkan připomenul nutnost akredibility a ekonomické samonosnosti pracoviště.

 8. Dopis VŠERS o mobingu
  Senátoři obdrželi elektronickou poštou dopis od předsedy správní rady Vysoké školy evropských a regionálních studií. Dopis je adresovaný děkanovi PF a pisatel v něm zmiňuje, že na některé pracovníky JU je vyvíjen mobing.
  Děkan informoval senátory o postoji vedení univerzity a o jednání AS JU v této záležitosi.

 9. Volební a jednací řád AS PF
  Byla jmenována pracovní skupina (Murad, Pavličíková) pro přípravu aktualizace volebního a jednacího řádu AS PF.

 10. Příprava voleb děkana PF
  AS diskutoval o vyhlášce o organizaci a průběhu voleb kandidátů na funkci děkana a usnesl se, že na dalším zasedání, dne 21. března 2006, schválí konečnou podobu tohoto dokumentu.

Různé:

Senátor Vančura navrhuje zpřístupnění databáze STAG vyučujícím, aby do ní mohli sami vkládat údaje.

 

Zapsal: Hašek

V Českých Budějovicích 21. 2. 2006

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka