Projekty fakulty

Ukončené projekty


Symbol PF Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

Anotace:

V rámci projektu bude vytvořena síť mateřských škol, které se stanou excelentními pracovišti věnujícími se čtenářské pregramotnosti a prostřednictvím nichž dojde k vzájemnému učení škol a pedagogů. Síť bude reprezentována třemi Centry kolegiální podpory v každém kraji České republiky. Bude podpořen vznik prostředí pro vzájemné obohacování pracovníků MŠ mezi sebou navzájem, propojena pregraduální přípravu s praxí, poskytnuty příklady dobré praxe ve formě stáží a vytvořeny metodické materiály.

Web projektu

Řešitel projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Rozpočet projektu:

Celkem: 34 328 928,16 Kč

Symbol PF Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Anotace:

Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

Hlavní příjemce:

Univerzita Karlova v Praze

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

Rozpočet projektu:

Celkem: 53 565 226,89 Kč
Za JU 11 029 618,98 Kč

Symbol PF Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Anotace:

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Hlavní příjemce:

Univerzita Karlova v Praze

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Rozpočet projektu:

Celkem: 45 188 770,44 Kč
Za JU 6 676 141,68 Kč

Symbol PFPodpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Anotace:

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:

  1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
  2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
  3. Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu.

Řešitel projektu za JU:

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

Hlavní příjemce:

Univerzita Palackého v Olomouci

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Rozpočet projektu:

Celkem: 52 457 356,56 Kč
Za JU: 6 905 660,16 Kč

Symbol PFSpolečenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

Anotace:

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce učiteli na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a odborných předmětů pro učitele SŠ. Napříč společenstvími praxe budou řešena společná průřezová témata a mezipředmětové vztahy.

Řešitel projektu za JU:

Mgr. Michal Vančura, Ph.D., Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

Hlavní příjemce:

Masarykova univerzita

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659

Rozpočet projektu:

Celkem: 41 995 644,60 Kč
Za JU 12 734 433,60 Kč

Symbol PF Rozvoj JU - ERDF

Anotace:

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU), a to prostřednictvím:

  1. Modernizace ucelených bloků učeben na vybraných fakultách, která zlepší podmínky pro realizaci moderních výukových metod
  2. Modernizace softwarového a hardwarového vybavení, která má za cíl podpořit interaktivní e-learningové technologie pro distanční vzdělávání

Projekt Rozvoj JU - ERDF vznikl jako doplňková investiční podpora projektu Rozvoj JU - ESF.

Bližší informace k projektu zde


Symbol PF Rozvoj JU - Studijní prostředí

Anotace:

Projekt je zaměřen na rozvoj studijního prostředí Jihočeské univerzity.
Zajištění vysoké úrovně studijního prostředí vyžaduje v podmínkách dynamického rozvoje technologií, výzkumu a vzdělávání neustálou konfrontaci s nejnovějšími koncepty, metodami a vybavením. V současném vysokoškolském prostředí je nezbytností budovat a rozvíjet studijní prostředí takovým způsobem, aby bylo kvalitní a moderní. Toho lze dosáhnout jak hmotnými statky (např. nábytkem, IT/AV technikou, přístroji), tak i nehmotnými statky (např. elektronickými knihami, Wi-Fi, softwary).
Do realizace projektu jsou zapojené všechny fakulty Jihočeské univerzity (JU) a Akademická knihovna.
Záměr projektu a jeho vybrané aktivity se opírají o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ).
Projekt navazuje na realizovaný projekt OP VVV (Rozvoj JU–ESF, číslo výzvy 02_16_015), který je mimo jiné zaměřen na zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, a také navazuje na vybrané projektové aktivity realizované v OP VK (PO2, oblast podpory 2.2).

Bližší informace k projektu zde