Projekty fakulty

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Logolink OP VVV

Symbol PF Podpora rozvíjení informatického myšlení

Anotace:

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Web projektu

Řešitel projektu za JU:

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Hlavní příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři projektu:

Masarykova univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Západočeská univerzita v Plzni
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Rozpočet projektu:

109 793 169 Kč

Symbol PFPodpora rozvoje digitální gramotnosti

Anotace:

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

Řešitel projektu za JU:

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Hlavní příjemce:

Univerzita Karlova

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Rozpočet projektu:

Celkem: 109 790 407,10 Kč
Za JU 7 924 768,95 Kč

Symbol PFInovace přípravy učitelů pro praxi

Anotace:

Cílem je zvýšení kvality pregraduální přípravy budoucích učitelů. Projekt vytváří funkční síť fakultních škol jako prostředí, v němž získávají studenti výrazné podněty pro orientaci k nástupu do učitelské praxe, vysokoškolští učitelé příležitost pro propojování teorie a praxe a učitelé ZŠ a MŠ možnost zapojit studenty do přímé práce s žáky. Projekt podporuje i systematickou práci s inovacemi v didaktických předmětech a důraz je kladen i na podporu rozvoje kompetencí pro akce popularizující vědu.

Řešitel projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Reg. č.:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960

Rozpočet projektu:

Celkem: 39 643 743,10 Kč

Symbol PFInovace studia učitelství pro střední školy na Jihočeské univerzitě

Anotace:

Obohacení pregraduálního vzdělávání v učitelských oborech. Tématy jsou diferenciace ve vyučování, práce s heterogenitou školní třídy, zintenzivnění přenosu moderních technologií do výuky, práce se sebereflexí studenta, systematická podpora studentů formou mentoringu, alternativních modulů výuky. Aktivity jsou založeny na propojování přípravy v oblasti oborových didaktik, ped-psy základu a reflektované praxe, na síťování spolupracujících škol a jejich učitelů s fakultami a využívání mezinárodních zkušeností.

Řešitel projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta
Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

Reg. č.:

CZ.2.3.68/0.0/0.0/19_068/0016157

Rozpočet projektu:

Celkem: 16 694 817,54 Kč

Přehled Strategických projektů JU, na kterých PF JU participuje

Symbol PF Rozvoj JU - ESF

Anotace:

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) jako celku, prostřednictvím uskutečnění mixu neinvestičních (tzv. měkkých) aktivit. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality strategického řízení; vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému zajišťování a hodnocení kvality; zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zkvalitnění pedagogických kompetencí akademického personálu a zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zavedení systému monitoringu potřeb trhu práce, zkoumání schopnosti adaptace absolventů na trhu práce a posílení vazeb s absolventy; posílení internacionalizace prostředí.


Symbol PF Rozvoj JU - Mezinárodní mobility

Anotace:

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) prostřednictvím uskutečnění mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků. Realizací projektu chce JU dosáhnout zvýšení kvality profesního růstu výzkumných pracovníků a zlepšení rozvoje JU jako výzkumné organizace prostřednictvím posílení lidských zdrojů.

Bližší informace k projektu zde


Projekty podpořené grantovými agenturami

Symbol PF Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice

Anotace:

Hlavním cílem projektu je vytvořit multimediální platformu (nazývanou „hyperspace“) sloužící k zlepšení didaktickým kompetencím vázaným k užití formativního hodnocení a badatelsky orientovaného vyučování učitelů z praxe i kvality přípravy budoucích učitelů. Platforma bude obsahovat mediálně bohatý obsah zahrnující různé metodické materiály, videa skutečných sekvencí výuky přírodovědných předmětů a matematiky (např. záběry z 360° kamery) a pedagogicko-diagnostické nástroje. Uživatelé tak budou moci získat znalosti či si osvojit nové dovednosti pomocí práce s videonahrávkami, předem vytvořenými úlohami a diagnostickými nástroji a naučí se pracovat s mapami profesního rozvoje.

Web projektu

Řešitel projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel:

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Reg. č.:

TL02000368