JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Pokyny k přihlášce

1.

Klikni na odkaz "Elektronická přihláška".

2.

Vyplněním údajů na stránce se přihlásíš do systému, který bude administrovat tvou přihlášku.

3.

Vyhledej si obor, který chceš studovat.

4.

Během několika kroků vyplň nezbytné osobní údaje (nezapomeň na telefon a e-mail).

5.

Posledním krokem při vyplňování přihlášky je potvrzení úspěšného podání přihlášky na zvolený obor, které je generováno automaticky v přihlašovacím systému, pokud jsou všechna políčka přihlášky vyplněna správně.

6.

Vrať se k prvnímu kroku, nebo se znovu přihlaš do systému. Uvidíš svou podanou přihlášku a u ní tlačítko pro tisk přihlášky. Přihlášku vytiskni a spolu s příslušnými dokumenty odešli poštou na naši adresu.Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 1. Uchazeč(ka) vyplní elektronickou přihlášku, která je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
 2. Po kompletním vyplnění elektronické přihlášky potvrdí údaje tlačítkem Uložit. Poté je uchazeč(ka) povinen(a) elektronickou přihlášku vytisknout, potvrdit všechny skutečnosti rozhodné pro přijímací řízení (známky z vysvědčení apod.), podepsatzaslat vytištěnou přihlášku s příslušnými ověřenými údaji na adresu studijního oddělení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity prostřednictvím České pošty.
 3. Uchazeči o studium bakalářských oborů a magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení; předat ji též mohou katedře garantující přijímací řízení do 18. 06. 2019; po tomto datu se úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení odevzdává na studijním oddělení Pedagogické fakulty JU, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
 4. Uchazeči o studium v navazujících magisterských oborech přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu; předat ji též mohou garantující katedře do 18. 06. 2019; po tomto datu se úředně ověřená kopie bakalářského diplomu odevzdává na studijním oddělení Pedagogické fakulty JU, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
 5. Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních oborech, kteří absolvovali bakalářské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v akademickém roce 2018/2019 úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu nepřikládají, doloží ji studijní oddělení fakulty.
 6. Životopis nepřikládejte.

 

Další informace o bakalářských a magisterských studijních oborech poskytuje studijní oddělení v úředních hodinách:

pondělí: 7.45 – 10.45 a 12.30 – 14.30
úterý: 7.45 – 9.45*
středa: 7.45 – 10.45 a 14.00 – 16.00
čtvrtek: 12.45 – 14.45*
pátek: 7.45 – 9.45

* pouze v době výuky

 

 

Upozornění:

 • Bakalářské studium oborů se zaměřením na vzdělávání s výjimkou studijního oboru Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání je na Pedagogické fakultě JU možné studovat jen v prezenční formě studia. Přihlášky doručené na studium oborů se zaměřením na vzdělávání – kombinované fakulta automaticky převádí na studium prezenční. Obory, které mají v názvu „… se zaměřením na vzdělávání“ (s výjimkou oboru Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání), jsou bakalářským stupněm strukturovaného studia učitelství pro základní školy. Toto studium je vždy kombinací dvou studijních oborů. Kombinace jsou aktuálně vypisovány pro každé nové přijímací řízení.

  Do přijímacího řízení na Pedagogickou fakultu JU v akademickém roce 2019/20 lze podávat přihlášky na pevně stanovené kombinace studijních oborů. Dále lze v rámci studijního programu B7507 Specializace v pedagogice kombinovat obory Informační technologie, Matematika, Fyzika, Technická výchova, Hudební výchova, Přírodopis, Německý jazyk – vše „… se zaměřením na vzdělávání“ – zcela volně s ostatními nabízenými obory „… se zaměřením na vzdělávání“. Studijní obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (7507R069) je neučitelským bakalářským oborem. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.

  Pokud uchazeč volnou kombinaci oborů, k jejímuž studiu hodlá podat přihlášku, nenajde mezi nabízenými v seznamu elektronických přihlášek, bude kontaktovat paní Zdeňku Brychtovou, tel. 387 773 118, e-mail zbrycht@pf.jcu.cz

 • Navazující magisterské učitelské studium v programu N7503, N7504, N7401 je vždy (s výjimkou oboru Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové), Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a oboru Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy) kombinací dvou studijních oborů.
 • Podáním přihlášky do přijímacího řízení na obor Učitelství pro 1. stupeň základních škol uchazeč zároveň bere na vědomí, že součástí povinné části studijního plánu jsou též předměty hudební (včetně schopnosti hry na hudební nástroj – klavír nebo housle) a tělesné výchovy (včetně plaveckého výcviku – startovních skoků do vody a plavání pod vodou). Zdravotní nezpůsobilost pro tyto činnosti znemožňuje absolvovat úspěšně studium oboru.
 • U některých studijních oborů je v průběhu studia nutné počítat s úhradou vybavení, materiálu, pomůcek či kurzů, které jsou povinnou součástí studijního plánu.
 • Další informace týkající se organizace přijímacího řízení mohou být průběžně zveřejňovány na internetové stránce https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/.

 

Uchazeč o studium na Pedagogické fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek a musí vzít na vědomí, že:

 • podáním přihlášky vyslovuje souhlas s nakládáním se svými osobními údaji, které jsou nezbytné pro evidenci přihlášky a případného následného studia na vysoké škole; těmito údaji je zejména jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, rodné číslo atd.,
 • přijímací zkoušky probíhají od 1. června 2019 do 14. června 2019,
 • v případě, že se uchazeč o studium na PF JU přijímacího řízení z jakéhokoli důvodu nezúčastní, nebo si podal přihlášku na navazující magisterský obor, který nenavazuje na jeho předchozí bakalářské studium, fakulta nepřevádí přihlášky na jiné studijní obory nebo na jiné vysoké, resp. vyšší školy,
 • žádný další náhradní termín přijímacího řízení není možný,
 • přijímací řízení u některých studijních oborů je podmíněno přijímací zkouškou; podmínky pro vykonání těchto zkoušek jsou uvedeny ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20, též na webových stránkách příslušných kateder, resp. na webových stránkách fakulty, resp. na úřední desce fakulty,
 • uchazeči o studium studijních oborů v navazujícím studiu vedoucím k učitelství musí prokázat absolvování státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie na úrovni bakalářského studia, nebo absolvování Certifikátového programu – Vybrané předměty z univerzitního základu a pedagogicko-psychologického základu bakalářských studijních oborů se zaměřením na vzdělávání, nebo absolvovat přijímací zkoušku z pedagogicko-psychologických disciplín (vzorový test je k dispozici zde: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/Test_PGPS_NMgr_VZOR.pdf),
 • Pedagogická fakulta nemůže zajišťovat ubytování pro uchazeče zúčastňující se přijímacího řízení,
 • informace k přijímacímu řízení, včetně termínů (harmonogramu) přijímacího řízení pro jednotlivé obory jsou zveřejněny na internetové stránce fakulty https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/ nejméně 4 týdny před započetím období přijímacích zkoušek, další informace podává studijní oddělení,
 • uchazeči jsou v průběhu konání přijímací zkoušky povinni dodržovat pravidla pro jejich konání (tato pravidla jsou zveřejněna na adrese https://www.pf.jcu.cz/documents/vice_deans_proceedings/2015/oprod15-05.php a jsou uveřejněna s harmonogramem přijímacího řízení),
 • uchazeč je povinen se prokázat průkazem totožnosti u prezence před zahájením přijímací zkoušky,
 • uchazeči budou po skončení přijímacího řízení zařazeni do jednotlivých pořadí podle kritérií stanovených u jednotlivých oborů a úspěšnosti u přijímacích zkoušek; pořadí uchazečů se sestavují k 18. červnu 2019; na později doložené skutečnosti nebude brán zřetel,
 • v případě dvouoborových studií se pořadí uchazečů stanovuje podle výsledků dosažených v přijímacím řízení na obou zvolených oborech,
 • v průběhu přijímacího řízení se o dílčích výsledcích a pořadí nepodávají žádné informace,
 • zahraniční uchazeči u přijímací zkoušky doloží znalost českého jazyka na úrovni B2 (viz Opatření děkana č. 4/2017 o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/od17-04.php) podle evropského referenčního rámce; případné dotazy u paní Jitky Pečlové (tel. 387 773 222, e-mail: peclova@pf.jcu.cz),
 • uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří ho budou informovat o dalším postupu. Další informace lze získat na internetových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/, e-mailem (centrum-ssp@jcu.cz) nebo telefonicky (389 036 026). S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu,
 • o přijetí/nepřijetí ke studiu rozhodne děkan nejpozději do 3. 7. 2019,
 • podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení je možnépo obdržení písemného rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí ke studiu; na dřívější žádosti nebude brán zřetel,
 • pokud nepřijatý uchazeč chce vyjádřit pouze svůj zájem o studium a podá žádost děkanovi fakulty o přezkum rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, pak je tato žádost bezpředmětná; v případě, že se do studia nezapíše dostatečný počet uchazečů, fakulta případné adepty (podle získaného pořadí v přijímacím řízení) na přijetí osloví sama,
 • pokud bude uchazeč o studium bakalářských oborů, resp. magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v přijímacím řízení úspěšný, avšak bude maturovat z nejrůznějších důvodů až v září 2019, bude moci být přijat ke studiu až po předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty,
 • pokud úspěšný uchazeč o studium navazujících magisterských oborů neodevzdá potřebné doklady o absolvování příslušného bakalářského oboru na vysoké škole na garantující katedru do 18. června 2019, bude moci být ke studiu přijat až po jejich předání na studijní oddělení fakulty, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020; o závažnosti důvodu takového neodevzdání a o přijetí ke studiu v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty,
 • uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Termíny nahlížení jsou stanoveny na 8. 7. – 19. 7. 2019. I po tomto termínu je nahlížení do materiálů možné, a to na základě předchozí domluvy se studijním oddělením.
Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?