JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Obecné informace o přijímacím řízení


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací řízení se řídí § 48 - 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 a opatřeními děkana, která budou vydána v průběhu akademického roku 2018/19 a týkají se organizace a průběhu přijímacích zkoušek a přijímacího řízení.

 

Důležité termíny a údaje

 
Den otevřených dveří: 18. 1. 2019

Termín podání přihlášky: do 15. 3. 2019 do 31. 3. 2019

Termíny přijímacích zkoušek: 1. 6. - 14. 6. 2019     Harmonogram přijímacích zkoušek

 

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500 Kč.

 

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 104725778/0300

Konstantní symbol: 379

Variabilní symbol: 6020103

Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou

Upozornění: platba za každou přihlášku musí být připsána na uvedený účet nejpozději do 5. 4. 2019

 

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

  1. podání řádně vyplněné elektronické a tištěné přihlášky ve stanoveném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh, zaplacení administrativního poplatku
  2. dodání ověřené kopie dokladu o ukončení středního, resp. bakalářského, resp. magisterského vzdělání,
  3. složení přijímací zkoušky (pokud je stanovena)
  4. případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.
  5. uchazeči budou přijímáni dle kapacity zvoleného oboru (stanovené děkanem) a dle dosaženého pořadí v přijímacím řízení

 

Přijímání ke studiu podle § 48 zákona o vysokých školách

Podmínkou pro přijetí k prezenčnímu a kombinovanému studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých studijních oborů.

Podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských studijních oborů je ukončený bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání v příslušném studijním oboru nebo v kombinaci studijních oborů. Tuto skutečnost uchazeč doloží odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu. Dále musí uchazeč splnit podmínky uvedené u jednotlivých studijních oborů.

Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech je ukončené vysokoškolské magisterské nebo inženýrské vzdělání. Tuto skutečnost uchazeč doloží úředně ověřenou kopií magisterského nebo inženýrského diplomu. Dále musí splnit podmínky uvedené u jednotlivých oborů.

Podle § 49 odst. 1 zákona o vysokých školách fakulta může stanovit další podmínky ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu z předchozího studia, též podmínky týkající se příbuznosti studijních programů. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v sestupném pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení. Toto pořadí je sestaveno v den ukončení přijímacích zkoušek na jednotlivých katedrách na základě výsledků přijímacího řízení.

 

Přihláška

Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je dostupná na webové adrese:
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.

Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní případné požadované dokumenty a doručí na adresu:

Pedagogická fakulta JU
studijní oddělení
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Archiv přijímacího řízení

2018/2019

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2018/2019
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

2017/2018

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2017/2018
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění

2016/2017

Informace o průběhu přijímacího řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích realizovaného pro akademický rok 2016/2017
zveřejňované podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, v aktuálním znění
Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?