JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Vzdělávání v biologii Zkratka STAG: VVB-p, VVB-k

Doktorský studijní obor v prezenční i kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky.

Katedra biologie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 010, e-mail: amadeus@pf.jcu.cz

Studium je garantováno a realizováno společně konsorciem tří fakult: Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Přijímací řízení je vyhlašováno každou ze jmenovaných fakult samostatně, prostřednictvím inzerce té které fakulty na základě společných podmínek.

(Bližší informace pro uchazeče, kteří se hlásí ke studiu na PF JU nebo na PřF JU: Katedra biologie PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, telefon: 387 773 010; E-mail: amadeus@pf.jcu.cz)

 

Vstupní požadavky na uchazeče

Uchazeč o studium v rámci studijního oboru "Vzdělávání v biologii" musí splňovat následující podmínky: (a) být absolventem magisterského studia Učitelství biologie, nebo Učitelství přírodopisu nebo studia Biologie, popřípadě inženýrského biologicky orientovaného studia, (b) pokud není uchazeč absolventem učitelského studia, musí být součástí jeho pregraduálního studia nebo studia v rámci CŽV i pedagogika a pedagogická psychologie, (c) uchazeč musí ovládat angličtinu; znalost dalšího světového jazyka je výhodou.

 

Uchazeči o studium předkládají:

  • přihlášku ke studiu
  • ověřený opis diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
  • pokud publikovali své práce, pak i soupis publikační činnosti
  • návrh výzkumného projektu

Pozn:
Písemný návrh výzkumného projektu o rozsahu 5-8 stran by měl formálně odpovídat nárokům na odborný text. Musí obsahovat zdůvodnění projektu (proč je potřebné danou problematiku řešit), vysvětlení teoretických východisek, formulaci výzkumného problému (hypotézy), rámcový nástin postupu řešení a seznam literatury, o který se návrh opírá.
Uchazeč si může navrhnout vlastní téma výzkumného projektu nebo si vybrat z témat nabízených školícím pracovištěm (KBi PF JU), která lze aktuálně zjistit dotazem na e-mailové adrese amadeus@pf.jcu.cz. Téma výzkumného projektu by mělo souviset s výzkumnými projekty, které řeší školitelské pracoviště. V této souvislosti je vhodné vlastní téma předem, na výše uvedené adrese, konzultovat nebo mít předběžný souhlas potenciálního školitele. Výhodou zapojení studenta do výzkumných projektů a týmu pracoviště je možnost většího sdílení literatury, badatelského zázemí a možnost získat kromě doktorského stipendia i mimořádná stipendia z projektových finančních zdrojů.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru. Při něm uchazeči podají informace o dosavadním studiu, popř. práci a motivaci pro studium oboru "Vzdělávání v biologii" a prezentují základní teze výzkumného projektu.

Při přijímacím pohovoru se ověřuje rozhled, znalosti a dovednosti v oboru didaktiky biologie, orientace v pedagogice a pedagogické psychologii a metodologii vědecké práce. Část pohovoru bývá vedena v anglickém jazyce.

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž uchazeč může získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů. Bodový zisk se vypočte jako průměr z bodového hodnocení přiděleného jednotlivými členy přijímací komise.

Datum pro ukončení přijímání přihlášek do doktorského studia: 17. května 2019

Předpokládaný termín přijímací zkoušky: červen 2019, popř. září 2019.

Důležité informace

Do doktorských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 12 uchazečů.

Uchazeči o studijní obory doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto oborů.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2019/2020Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?