JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Teorie vzdělávání v matematice Zkratka STAG: TVM-p, TVM-k

Doktorský studijní obor v prezenční i kombinované formě se standardní dobou studia 4 roky.

Katedra matematiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 084, e-mail: kankova@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Čtyřleté prezenční i kombinované studium, zakončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského studia:
- učitelství matematiky pro základní školu
- učitelství matematiky pro střední školu
- "neučitelských" studií matematiky

 

Profil absolventa

Absolventi oboru by měli být schopni samostatné výzkumné práce v didaktice matematiky. Tato kvalifikace pro ně bude dobrým předpokladem pro uplatnění se ve vzdělávání učitelů matematiky pregraduálním (na vysokých školách) i postgraduálním (na vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích), ve školském managementu a státní správě, protože studiem získají dostatečnou kvalifikací k navrhování, vytváření i realizaci vzdělávacích programů. Mohou se uplatnit i jako výzkumníci v oblasti didaktiky matematiky.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude probíhat formou ústní zkoušky.

 

Podmínky pro přijetí

Podmínkou přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu, který byl zaměřen na učitelství matematiky, příp. na matematiku, a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Uchazeč o studium si podá přihlášku ke studiu nejpozději do 17. května 2019.

K přihlášce přiloží ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Uchazeči, kteří v době podání přihlášky nebudou dosud absolventy magisterského studijního programu, přinesou doklad (vysokoškolský diplom) o jeho absolutoriu k přijímací zkoušce.

Předpokládaný termín přijímacích pohovorů - červen 2019.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Přijímací řízení bude probíhat formou ústní zkoušky, která se soustředí na následující okruhy:

  • dosavadní studium a praxe uchazeče a jeho motivace ke studiu v daném programu
  • představy o budoucím výzkumném projektu
  • zkouška z anglického jazyka (východisko pro nastavení dalšího studia jazyka)

Přednost budou mít uchazeči, kteří mají za sebou úspěšnou praxi na základní nebo na střední škole.

Pořadí uchazečů je stanoveno na základě jejich bodového zisku při přijímacím pohovoru, přičemž může uchazeč získat maximálně 100 bodů. Minimální bodový zisk pro přijetí je 70 bodů.

Důležité informace

Do doktorských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 12 uchazečů.

Uchazeči o studijní obory doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto oborů.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2019/2020Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?