JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni ZŠ (dvouoborové)) Zkratka: VVu

Dvouoborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra výtvarné výchovy PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 240, e-mail: slipkova@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborový) je orientován na problematiku výtvarné edukace v primární vzdělávací sféře.

Posluchačům nabízí komplexní rozvoj výtvarné senzibility, výtvarného myšlení, technických a vyjadřovacích dovedností při práci se základními výtvarnými médii. Kromě praktických disciplín poskytuje také teoretické základy v oblastech estetiky, výtvarné edukace, dějin výtvarného umění a dějin architektury.

Tento studijní obor může být zároveň přípravou ke studiu v navazujícím magisterském programu Učitelství pro základní školy.

 

Profil absolventa

Absolvent vykazuje praktické dovednosti v základních disciplínách výtvarné tvorby – umí využívat technických postupů a výrazových prostředků kresby, malby, grafiky a prostorové tvorby. Disponuje také teoretickými základy v uměnovědných a estetických oborech, stejně jako v oblasti teorie výtvarné edukace. Absolventi bakalářského dvouoborového studia jsou připraveni pro profesní uplatnění v zájmové sféře výtvarné edukace, kultury a tvorby.

 

Obecné předpoklady a požadavky na uchazeče

Uchazeč nebo uchazečka ke studiu bakalářského programu v oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) musí v rámci přijímací zkoušky, složené z pohovoru, praktické a písemné zkoušky, prokázat dobrou orientaci v oblasti výtvarná kultura a elementární výtvarnou senzibilitu a kreativitu. Přijímací zkouška je hodnocena bodově, přičemž u každé z jejích čtyř částí je sledováno dosažení minimální vstupní kvalitativní úrovně uchazeče/uchazečky s ohledem na předpokládaný rozvoj jeho/jejích odborných a tvůrčích kompetencí v rozmanitých oblastech výtvarného vyjadřování.

 

Přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení je zkouška z plošné výtvarné disciplíny – kresby (hodnocená max. 30 body), písemná zkouška z dějin výtvarné kultury (hodnocená max. 20 body) a absolvování kolokviálního pohovoru (hodnoceného max. 50 body). Všechny uvedené části přijímacího řízení musí uchazeč absolvovat v jednom dni zde dvou nabízených termínů. U praktické části zkoušky, která trvá 60 minut, se zjišťuje stupeň výtvarné senzibility a úroveň výtvarně-technických dovedností. Písemná zkouška ověřuje základní orientaci v dějinách výtvarné kultury a trvá 20 minut. Kolokviální pohovor nad domácími pracemi je realizován v délce přibližně 15 minut a prověřuje celkovou výtvarnou gramotnost a kreativní potenciál uchazeče/uchazečky, úroveň jeho/jejích komunikačních dovedností a míru motivace ke studiu ve zvoleném programu.

Uchazeči s sebou přinesou pomůcky pro kresbu (měkká tužka, rudka nebo uhel), balicí papír a čtvrtku formátu A2.

Na kolokviální pohovor si uchazeč přinese konvolut přibližně 10 domácích prací na papíře, který by měl obsahovat díla studijního charakteru (zátiší, krajina, portrét) minimální velikosti A3, uložených v náležitě označených deskách. Domácí práce by neměly být starší než dva roky.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Celkový možný počet dosažených bodů ze všech tří částí přijímací zkoušky do dvouoborového bakalářského studia oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání je 100 bodů. Minimálně musí uchazeč/uchazečka pro splnění podmínek přijímacího řízení z celkového možného počtu získat alespoň 60 bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

KRESBA
Pochopení zadaného úkolu max. 6 bodů
Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 6 bodů
Pochopení a zpracování analytické lineární perspektivy max. 6 bodů
Využití formátu a proporční vztahy max. 6 bodů
Kreslířské dovednosti a tvůrčí přístup max. 6 bodů
Celkem max. 30 bodů
   
KOLOKVIÁLNÍ POHOVOR
Motivace ke studiu zvoleného oboru max. 10 bodů
Splnění požadavků na domácí práce (kvantita, formát, námětová struktura) max. 15 bodů
Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 15 bodů
Komunikační dovednosti a způsob vyjadřování max. 10 bodů
Celkem max. 50 bodů
   
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
Test z dějin výtvarné kultury max. 20 bodů
Celkem max. 20 bodů


Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice / Oborové studium se zaměřením na vzdělávání na 2. stupni základní školy (bakalářský studijní program se specializacemi) a 45 uchazečů ve Studijních programech se zaměřením na vzdělávání na SŠ.

Bakalářské studium dvouoborové (vedoucí k učitelství pro ZŠ): Přihlášku lze podat na pevně stanovené kombinace dvou studijních oborů "se zaměřením na vzdělávání" (viz přehled na této stránce). Kromě toho lze vytvářet a hlásit se na kombinace dvou různých studijních oborů, kde Fyzika, Informační technologie, Matematika, Technická výchova, Hudební výchova, Německý jazyk, Přírodopis - vše "se zaměřením na vzdělávání" - bude v kombinaci s ostatními obory "se zaměřením na vzdělávání", tj. s AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, Př, SV, TchV, TV, VV a Z. Pedagogická fakulta JU přijme na tyto uchazečem vytvořené kombinace oborů všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení.

Bakalářské studijní programy pro přípravu učitelů SŠ předpokládají vždy kombinaci dvou studijních programů, a to v podobě „hlavní studijní program (maior) – přidružený studijní program (minor)“ (viz přehled na této stránce). Uchazeč o tento typ studia tedy podává přihlášku na kombinaci dvou oborů (maior – minor).


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?