JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Informační technologie a e-learning Zkratka STAG: ITEp

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Neučitelské studium informačních technologií. Studium je zaměřeno na aplikace informatiky v oblasti e-learningu, tvorby výukových aplikací, práce s médii, správy vzdělávacích systémů, na aplikace informačních technologií v kontextu se vzděláváním. Student získá kompetence v programování, tvorbě webu, databázích, správě operačních systémů, počítačových sítích, technických principech počítačů a v základech teoretické informatiky. Součástí studia je matematický, pedagogický a psychologický základ.

 

Profil absolventa

Absolvent studia bude odborníkem v oblasti informačních technologií, připravený v teoretické i praktické rovině v oblasti technické i v kontextu se vzděláváním; s matematickým, jazykovým, pedagogickým a psychologickým základem. Dle své volby bude vyprofilovaným odborníkem v oblasti programování výukových aplikací, projektování a správy informačních a e-learningových systémů, tvůrce vzdělávacích materiálů nebo webový designér. Získá titul Bc.

Absolvent oboru může pokračovat ve studiu v tříletém navazujícím Mgr. oboru Učitelství fyziky – informatiky.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů sestavené podle průměrného prospěchu z 1. pololetí závěrečného ročníku střední školy. V přijímacím řízení získá uchazeč maximálně 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

  • Bodování prospěchu: Body se přidělují tak, že průměr = 2,00 a lepší odpovídá 100 bodům, průměr 4,00 a slabší odpovídá 0 bodům. Průměru mezi 2,00 a 4,00 se body přidělují podle lineární škály. Např. uchazeč s průměrným prospěchem 2,50 získá za prospěch 75 bodů.
  • Průměrný prospěch je počítán ze všech předmětů na vysvědčení z 1. pololetí závěrečného (maturitního) ročníku střední školy.
  • Požadovaný průměrný prospěch musí být doložen katalogovým listem vydaným školou. Náhradou za katalogový list v případě, že jej není možné získat, je úředně ověřená kopie příslušného vysvědčení. V případě nesplnění této podmínky se uděluje 0 bodů.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?