JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání Zkratka STAG: ZVTp, ZVTk

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra aplikované fyziky a techniky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 055, 387 773 051, 387 773 053, e-mail: cerna@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor poskytuje odbornou způsobilost v oblasti výrobní techniky a výrobních strojů pro vedení praktického vyučování a odborného výcviku na středních odborných školách. Poskytuje též kvalifikaci v souvisejících oblastech, jako jsou technická dokumentace, projektování s využitím počítače, využívání energií, surovin a materiálů, ekonomika, řízení, organizace a psychologie práce, ekologie, hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 

Profil absolventa

Absolventi splní požadavek získání odborné kvalifikace vycházející ze zákona č. 563/2004 Sb. s provedenými změnami a doplňky zákonem č. 264/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007, podle paragrafu 9, odstavce 3, písmene a) pro mistry odborného výcviku. Obor je vhodný i pro další zájemce o technicky zaměřené studium.

 

Přijímací zkouška

Uchazečům je přijímací zkouška prominuta – jejich bodové ohodnocení je stanoveno na základě výsledku studia na SŠ:

  • maturita z jednoho z profilových předmětů*) (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b)
  • celkový studijní průměr**) za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 68 b, 1,2 = 66 b,…).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Uchazeč/ka musí dosáhnout minimálního počtu 30 bodů. Ze všech uchazečů se sestavuje pořadí podle počtu získaných bodů.

 

Další důležitá sdělení

  • Uchazeči se dostaví i v případě prominutí přijímací zkoušky v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady (maturitní vysvědčení a vysvědčení z jednotlivých ročníků), které prokazují bodové ohodnocení.

 

*) Fyzika, Matematika, odborné předměty technického zaměření (Elektrotechnika, Výpočetní technika, Strojírenství, Stavebnictví, ...), resp. blok odborných předmětů technického zaměření.

**) Průměry jsou zaokrouhlovány na 1 desetinné místo dle standardních matematických pravidel.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?