JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) (Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání na ZUŠ (jednooborové)) Zkratka STAG: (VV)u

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra výtvarné výchovy PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 240, e-mail: slipkova@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský obor Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborový) je orientován na problematiku výtvarné edukace v primární a volnočasové vzdělávací sféře. Posluchačům nabízí komplexní a intenzivní rozvoj výtvarné senzibility, výtvarného myšlení, technických a vyjadřovacích dovedností skrze širokou paletu plošných, prostorových a intermediálních činností. Kromě praktických disciplín poskytuje také rozšířenou teoretickou základnu v oblastech estetiky, výtvarné edukace, dějin výtvarného umění, dějin architektury a technologie výtvarných médií.

 

Profil absolventa

Absolvent vykazuje praktické dovednosti v rozmanitých disciplínách výtvarného vyjadřování (kresba, malba, volná i užitá grafika, keramika, prostorová a intermediální tvorba) a disponuje rozšířenými teoretickými základy v uměnovědných a estetických oborech, stejně jako v oblasti teorie výtvarné edukace.

Absolventi bakalářského jednooborového studia jsou připraveni pro profesní uplatnění v zájmové sféře výtvarné edukace, kultury a tvorby.

 

Obecné předpoklady a požadavky na uchazeče

Uchazeč nebo uchazečka o studium bakalářského programu v oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové) musí v rámci přijímací zkoušky, složené z pohovoru, praktické a písemné zkoušky, prokázat dobrou orientaci v oblasti výtvarné kultury, rozvinutou výtvarnou senzibilitu a kreativitu. Přijímací zkouška je hodnocena bodově, přičemž u každé z jejích pěti částí je sledováno dosažení minimální vstupní kvalitativní úrovně uchazeče/uchazečky s ohledem na předpokládaný rozvoj jeho/jejích odborných a tvůrčích kompetencí v rozmanitých oblastech výtvarného vyjadřování.

 

Přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení je zkouška z výtvarných disciplín – kresby (hodnocená max. 20 body), malby (hodnocená max. 10 body), prostorové tvorby (hodnocená max. 10 body), písemná zkouška z dějin výtvarné kultury (hodnocená max. 20 body) a absolvování kolokviálního pohovoru (hodnoceného max. 40 body). Všechny uvedené části přijímacího řízení musí uchazeč absolvovat v jednom dni zde dvou nabízených termínů. U praktických částí zkoušky, které trvají každá 60 minut, se zjišťuje stupeň výtvarné senzibility a úroveň výtvarně-technických dovedností. Písemná zkouška ověřuje dobrou orientaci v dějinách výtvarné kultury a trvá 20 minut. Kolokviální pohovor nad domácími pracemi je realizován v délce přibližně 10 minut a prověřuje celkovou výtvarnou gramotnost a kreativní potenciál uchazeče/uchazečky, úroveň jeho/jejích komunikačních dovedností a míru motivace ke studiu ve zvoleném programu.

Uchazeči s sebou přinesou pomůcky pro kresbu (měkká tužka, rudka nebo uhel, balící papír), malbu (štětce, temperové barvy, nádobka na vodu, čtvrtka formátu A2) a prostorovou tvorbu (sochařské špachtle).

Na kolokviální pohovor si uchazeč přinese konvolut přibližně 15 domácích prací na papíře, který by měl obsahovat díla studijního charakteru (zátiší, krajina, portrét, figura, studie přírodnin apod.) minimální velikosti A3, uložených v náležitě označených deskách. Domácí práce by neměly být starší než dva roky.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

Celkový možný počet dosažených bodů ze všech pěti částí přijímací zkoušky do jednooborového bakalářského studia oboru Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání je 100 bodů.

Minimálně musí uchazeč/uchazečka získat pro splnění podmínek přijímacího řízení z celkového možného počtu alespoň 60 bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

KRESBA
Pochopení zadaného úkolu max. 4 body
Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 4 body
Pochopení a zpracování analytické lineární perspektivy max. 4 body
Využití formátu a proporční vztahy max. 4 body
Kreslířské dovednosti a tvůrčí přístup max. 4 body
Celkem max. 20 bodů
   
MALBA
Pochopení zadaného tématu/námětu max. 2 body
Úroveň výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 2 body
Kvalita práce s barevnou masou max. 2 body
Kreativní přístup a originalita max. 2 body
Dokončenost max. 2 body
Celkem max. 10 bodů
   
PROSTOROVÁ TVORBA
Anatomická stavba max. 2 body
Proporční vztahy max. 2 body
Budování forem a objemů max. 2 body
Stavba prostorových sochařských plánů max. 2 body
Dodržené měřítko max. 2 body
Celkem max. 10 bodů
   
KOLOKVIÁLNÍ POHOVOR
Motivace ke studiu zvoleného oboru max. 5 bodů
Splnění požadavků na domácí práce (kvantita, formát, námětová struktura) max. 10 bodů
Kvalita výtvarně-vyjadřovacích prostředků max. 15 bodů
Komunikační dovednosti a způsob vyjadřování max. 10 bodů
Celkem max. 40 bodů
   
PÍSEMNÁ ZKOUŠKA
Test z dějin výtvarné kultury max. 20 bodů
Celkem max. 20 bodů

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?