JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Tělesná výchova a sport Zkratka STAG: BTV1

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU, Na sádkách 2a/305, České Budějovice,
tel. 387 773 170, e-mail: vpohankova@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Cílem studia je připravit absolventa schopného řídící a odborné činnosti v rekreačních, cestovních, kulturních a zájmových zařízeních a organizacích zaměřených na tělesnou výchovu a sport.

 

Profil absolventa

Absolventi se uplatňují jako pedagogičtí asistenti, vychovatelé a v oblasti školství obecně, ale také jako trenéři, instruktoři, animátoři pohybových aktivit, jako pracovníci v občanských sdruženích, kulturních a rekreačních centrech volného času, ve zdravotnických zařízeních.

Uplatňují se také na úrovni nižšího managementu v soukromé sféře zejména v oblasti fitness a především ve sportovním managementu, na úrovni nižších řídicích pozic ve veřejné a státní správně, v civilních bezpečnostních službách a jako experti ve vojenské tělovýchově.

K tomu ovládají potřebné vědomosti a dovednosti ve všech základních odvětvích tělesné výchovy a sportu.

V rámci studia navíc mohou získat odbornost v oblasti sportu v kategorii „Instruktor nebo Trenér“ aerobiku, kopané, lyžování, snowboardingu, sportovní gymnastiky, vodní turistiky, windsurfingu, zdravotní tělesné výchovy, cykloturistiky, dále Sportovního maséra a Plavčíka. Spektrum možností získání odborností v oblasti sportu není uzavřeno a dále se průběžně vyvíjí.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je praktická a dále je doplněna hodnocením známek ze státní maturity. Tvoří ji pohybové a výkonnostní testy z atletiky, plavání a sportovní gymnastiky. Trvá jeden den. Vyžaduje sportovní výstroj pro atletiku, plavání a gymnastiku.

Podrobné informace o přijímací zkoušce naleznete na www stránkách katedry.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pro splnění podmínek přijímacího řízení z tělesné výchovy musí uchazeč absolvovat všechny dílčí testy a dosáhnout v celém příjímacím řízení alespoň 38 bodů (maximum dosažených bodů z dílčích testů je 80 bodů a 20 bodů za známky ze státní maturity, tedy v celém příjímacím řízení 100 bodů). Dosáhnout 0 bodů je možné maximálně ve dvou testových položkách (při třech a více nulách uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení). Podle počtu dosažených bodů (součet bodování dílčích testů a státní maturity) uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení je určeno pořadí o přijetí.

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Předpokladem pro přijetí je dobrý zdravotní stav (I. - II. zdravotní skupina). Každý uchazeč o studium tělesné výchovy se před praktickou přijímací zkouškou podrobí preventivní tělovýchovně (sportovně) lékařské prohlídce u sportovního lékaře. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportu (výsledek preventivní tělovýchovné – sportovní lékařské prohlídky) bude součástí PŘIHLÁŠKY ke studiu na vysoké škole nebo jej uchazeč přinese na přijímací praktickou zkoušku.

Předpokladem pro studium jsou i zvládnuté základní pohybové dovednosti u sezónních sportů a sportů v přírodě (např. lyžování, bruslení, kanoistika, jízda na kole atd.) a vlastní dobré materiální vybavení pro tyto disciplíny.

formulář Potvrzení sportovního nebo tělovýchovného lékaře

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?