Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Psychologie
Zkratka STAG: PSY

Prezenční studium – 3 roky

Studijní program ke dni účinnosti vyhlášky nedovršil akreditační proceduru, proto v tuto chvíli není možné podat ke studiu v něm přihlášku. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile budou řádně akreditován, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2021. Zájemci o uvedené studijní program se mohou přihlásit do mailing listu vedeného garantem přijímacího řízení, který ihned po dovršení akreditační procedury bude uchazeče o studium informovat na jeho e- mailovou adresu o možnosti podání přihlášky.

 

Kontakt na katedru

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dukelská 245/9, 37001 České Budějovice

 

Garant přijímacího řízení

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D., dkucera@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Bakalářský studijní program poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání využívat například ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.) a všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň jednooborové psychologie.

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připravováni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci odborného psychologa. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

 

Profil absolventa

Cílem bakalářského studia Psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je to, aby naši studenti získali kvalitní teoreticko-praktický základ pro další vzdělávání a odpovídající činnost v oboru psychologie nebo v příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie budou absolventi získávat také praktické kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické či manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi tak budou všestranně připraveni pro další studium psychologie nebo učitelství psychologie v navazujících magisterských oborech.

 

Další podmínky pro přijetí

Přijímací zkouška

Varianta 1 (v situaci běžného provozu VŠ):

1. část (písemná) – test Obecných studijních předpokladů společnosti www.scio.cz, s.r.o. (OSP)
Akceptované termíny absolvování testu: prosinec 2020 – květen 2021
Minimální skór uchazeče pro postup do další části: 50. percentil

2. část (písemná) – Oborový test z psychologie (OTP)
Uchazeči, kteří splnili kritéria pro postup do 2. části přijímací zkoušky, přistupují k OTP. Tento písemný test posuzuje všeobecné vědomostí ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace a funkční psychologickou gramotnost (usuzování, analytické či syntetické schopnosti a další).

3. část (kombinovaná) – Ústní pohovor (ÚP)
Ústní pohovor probíhá před odbornou komisí, která posuzuje motivaci uchazeče ke studiu, jeho znalosti a kompetence, ale také osobnostní předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v pomáhajících profesích (viz předpoklady uvedené v Kodexu uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie PF JU). Součástí pohovoru je diskuse nad písemnou přípravou k ústní zkoušce (zahrnující také rozbor a interpretaci odborného textu v angličtině) a diskuse nad prostudovanou literaturou a dalšími odbornými aktivitami uchazeče.

 

Varianta 2 (v situaci omezení provozu VŠ):

1. část (písemná) – test Obecných studijních předpokladů společnosti www.scio.cz, s.r.o. (OSP)
Akceptované termíny absolvování testu: prosinec 2020 – květen 2021
Minimální skór uchazeče pro postup do další části: 50. percentil

2. část (distanční) – posouzení Materiálů dodaných uchazečem (MDU)
Druhá část přijímacích zkoušek proběhne formou komisionálního posouzení materiálů dodaných uchazečem. Posuzovány budou dodané písemné podklady a videonahrávka.

 

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15, 16 opatření o přijímání ke studiu

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15, 16 opatření o přijímání ke studiu

Uchazeči o studium jsou srozuměni s obsahem textu, který vymezuje očekávaný profil uchazeče/studenta tohoto studijního programu, a svou účastí v přijímacím řízení deklarují svůj souhlas s tímto textem:

Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Student oboru psychologie respektuje hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva a svobody, které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. Uznává, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku a postavení.

Student oboru psychologie usiluje o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení sebereflexe a dbá o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomuje si, že řada jevů a témat, se kterými přijde do kontaktu, vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měl být schopen těmto výzvám úspěšně čelit. Uvědomuje si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje a resilience je on sám a že je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet.

Student oboru psychologie disponuje funkční psychologickou gramotností. Uvědomuje si lidskou rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektuje) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky jak u sebe, tak u druhých lidí. Postupuje v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad praxe podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomuje si přednosti a omezení těchto postupů a vyhýbá se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto mu pomáhá otevřená mysl, kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky a pohledy.

Student oboru psychologie důstojně a se ctí čelí kritice, dokáže ji smysluplně reflektovat a adekvátně na ni reagovat. V případě svého pochybení chybu uzná a omluví se, a pokud je to možné, zajistí nápravu. Usiluje o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování daných slibů. Respektuje lidské soukromí, vyhýbá se konfliktu zájmů, a pokud takový nastane, aktivně ho řeší. K ostatním lidem přistupuje s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke svému prospěchu či s nimi manipulovat.

Poznámka: V případě přijetí uchazeče je nezbytné počítat s tím, že součástí studia je také povinné úvodní víkendové soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku, které proběhne před zahájením semestru, v září 2021. Podrobné informace budou přijatým uchazečům v předstihu zaslány.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Blatný a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.
Helus, Z. (1995). Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna.
Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.
Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
Kassin, S. (2007). Psychologie. Brno: Computer Press.
Kučera, D. (2015). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné vědy. Praha: Grada.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
Plháková, A. (2009). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.
Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti - obor v pohybu. Praha: Grada.
Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.
Stuchlíková, I. (2010). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Výrost, J., & Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.

Důležité informace

Do bakalářských studijních programů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/22 maximálně 1065 uchazečů, z toho nejvýše 195 uchazečů v jednospecializačních studijních programech.


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?