JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Arteterapie Zkratka STAG: ARTE3

Jednooborové bakalářské studium kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Ateliér arteterapie PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
telefon: 387 773 140, e-mail mazeh@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Studium arteterapie kombinuje teoretické vzdělávání v oblasti psychologie, psychoterapie a dějin umění a získávání a kultivaci praktických dovedností v podobě sebezkušenostního výcviku. Ateliér uplatňuje organizační formu obdobnou terapeutické komunitě, jejíž součástí jsou uzavřené studijně výcvikové skupiny tvořené studenty jednotlivých ročníků. Studium je tříleté, zakončené státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Studium je určeno psychologům, psychoterapeutům, pedagogům, speciálním pedagogům, lékařům, sociálním pracovníkům, výtvarníkům, ale i absolventům gymnázií či jiných středních škol. Výuka probíhá 1× za 14 dnů vždy v pátek (15.30 – 19.00) a v sobotu (8.30 – 15.50).

 

Profil absolventa

Úspěšní absolventi jsou způsobilí k týmové i samostatné terapeutické, edukační či reedukační a výtvarně pedagogické činnosti ve všech zařízeních, v nichž lze stimulovat výtvarný projev specifickými arte-postupy a vytvořit atmosféru sdílnosti, otevřenosti a vzájemného respektu.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná.

1. částí je test zjišťující předpoklady ke studiu a všeobecný přehled; hlavní důraz kladen na znalosti v následujících oblastech: psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění (viz také doporučená literatura);

2. část obsahuje:

  • pohovor (cca 10 min.), při němž se uchazeč představí, objasní motivaci k volbě studia, prokáže orientovanost v dějinách a současnosti výtvarného umění, pohovoří o oblíbeném výtvarném artefaktu (jehož originál či reprodukci přinese), který představí (provede adekvátní rozbor daného uměleckého díla; oceňovány jsou znalosti prostředků výtvarného vyjadřování; nehodnotí se ani tak encyklopedické znalosti, jako spíše schopnost rozpoznat analogie uměleckého výrazu v různých oborech umělecké činnosti a schopnost pátrat po souvislostech, odvaha pro transfer, tj. uplatnění naučeného v nové situaci, schopnost syntézy aj.); předpokládají se základní znalosti dějin umění a psychologie;
  • testový ateliér (90 minut), v němž uchazeč výtvarně zpracuje zadané téma (nutno přinést vlastní výtvarné potřeby) a vyhotoví jednoduchý barvový test;
  • řízený ateliér (90 minut), v němž uchazeč vytvoří artefakt na volné téma podle výtvarně metodických instrukcí.

Poznámky (instrukce k přijímací zkoušce):

K první části přijímací zkoušky si uchazeč přinese psací potřeby. Ke druhé části přijímací zkoušky si uchazeč přinese psací potřeby, tužku a pastelky (s bohatší škálou barev). Ke druhé části přijímací zkoušky si navíc přinese vlastní akvarelové či temperové barvy, misky na vodu, štětce, několik čtvrtek formátu A3, event. další výtvarné potřeby. Uchazeč rovněž předloží k posouzení výběr dosavadních (domácích) výtvarných prací (5–10 prací, akvarel, s důrazem na postavu zasazenou do kontextu interiéru či exteriéru, nejlépe velikost A3).

 

Na obor Arteterapie nebude možné si zvolit termín přijímacího řízení, bude nutno respektovat termín určený Ateliérem arteterapie. Atelier arteterapie rovněž nevypisuje náhradní termín přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1. část je hodnocena maximálně 50 body.

2. část je také hodnocena maximálně 50 body (pohovor a ateliéry včetně domácích prací jsou hodnoceny dohromady).

Celkem může uchazeč získat maximálně 100 bodů.

Druhá část přijímací zkoušky se bude konat s nejméně týdenním časovým odstupem od první. Do 2. části postupují uchazeči, kteří se v první části umístili na 1. až 50. místě v celkovém pořadí uchazečů a získali minimálně 20 bodů. O výsledcích budou uchazeči informováni prostřednictvím webové stránky Ateliéru arteterapie https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/arte/

K úspěšnému vykonání přijímací zkoušky je třeba absolvovat obě její části a dosáhnout alespoň 60 bodů.

 

Další informace pro uchazeče

  • součástí studia je povinné úvodní soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku, které se uskuteční 4.–6. září 2020;
  • uchazeči z řad výtvarníků by měli vědět, že arte-ateliér nepodněcuje tvůrčí svéráz a originalitu, spíše je jeho snahou rozvolnění každého výtvarného stereotypu, který by omezoval výtvarný projev a jeho změny u klientů;
  • uchazeči, kteří usilují o sebepoznání, hledají seberealizaci či očekávají úlevu od svých labilit a nejistot v rodinných, partnerských a jiných vztazích s lidmi, by měli respektovat zkušenost, že toho lze dosáhnout jen při plně angažované a časově neomezené účasti na výuce a výcviku;
  • přítomnost ve výuce je (s ohledem na charakter studia) povinná (výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu v režimu setkávání 1× za 14 dnů;
  • uchazeč by si měl být vědom, že studium přináší také aktivní účast ve výcvikové skupině, jejíž podmínkou je přítomnost, plná angažovanost, sdílnost, otevřenost a respekt vůči ostatním účastníkům a souhlas s analýzou a interpretací autobiografické tvorby (nelze tedy být v pozici pouhého pozorovatele);
  • pokud se uchazeč nachází v péči psychiatra nebo psychologa nebo pokud tuto péči vyhledal v minulosti, seznámí s touto skutečností vedení Ateliéru;
  • pokud je uchazeč v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, zváží, zda nezahájí studium arteterapie až po dokončení tohoto výcviku (neboť samotné studium arteterapie má výcvikový charakter a souběžná účast ve dvou výcvicích není z mnoha důvodů žádoucí).

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Atkinson, R. L. a kol. (2003). Psychologie. Praha: Portál.
Gombrich, E.H. (2001). Příběh umění. Praha: Argo.
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.
Helus, Z. (1995). Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna.
Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
Kratochvíl, S. (2000). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
Procházka, J. O, Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada.
Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
Šicková, J. (2016). Základy arteterapie. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.
Vybíral, Z., Roubal, J. (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.
Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
Procházka, J. O, Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada.
Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
Šicková, J. (2016). Základy arteterapie. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.
Vybíral, Z., Roubal, J. (2010). Současná psychoterapie. Praha: Portál.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?