JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Výchova ke zdraví Zkratka STAG: VKZp, VKZk

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra výchovy ke zdraví PF JU, Na Sádkách 1687/1c, České Budějovice,
telefon: 387 773 147, e-mail: repka@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor je koncipován v souladu s nejnovějšími výzkumy, které vymezují pro pracovníka v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, manažerské a osobnostně kultivující. Těmto kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovacích disciplín v povinných, povinně volitelných a výběrových předmětech. Povinné předměty jsou sestaveny z disciplín biologických, pedagogických a psychologických v souladu s aktuálními trendy a koncepcemi dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Povinně volitelné a výběrové předměty jsou rozčleněny do tří specializací. V jejich rámci se posluchač postupně profiluje nejméně v jedné této specializaci povinně. Podle svých zájmů a schopností může volitelně studovat další.

 

Profil absolventa

Absolvent studia je schopen v praxi rozvíjet, koordinovat a řídit aktivity orientované na výchovu ke zdraví a rekreaci v různých věkových a sociálních skupinách populace vzhledem k místním podmínkám. Zná evropské a národní kontexty programu „Zdraví pro všechny v 21. století“ přijaté světovým společenstvím v roce 1998 a může koncepčně participovat na regionálních strategiích tohoto programu. Je vybaven odborně a metodicky k individuální práci i k práci se skupinou.

Je schopen integrovat konkrétní postupy a metody zaměřené na rozvoj duševního zdraví, zdravé výživy a tělesné aktivity a na snižování zdravotních rizik v každodenním životě. Naplnění tohoto profesního standardu umožní absolventům působení v praxi v oblasti státních služeb – např. ve školství, ve speciálních školách a zařízeních, diagnostických a nápravných ústavech, v DDM, v domovech důchodců apod., nebo v oblasti komerční rekreace, cestovního ruchu, v centrech volného času apod.

 

Přijímací zkouška

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:

  • Úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou.
  • Zpráva tělovýchovného lékaře o zdravotním stavu a kondičních parametrech uchazeče s vyjádřením o možnosti absolvovat letní a zimní výcvikové kurzy.

Přijímací zkouška je písemná a ověřuje:

  • všeobecný kulturní rozhled uchazeče,
  • znalosti z biologie člověka a psychologie v rozsahu učiva gymnázií.

 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky

při písemné zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho 50 z všeobecného kulturního rozhledu, 25 z psychologie a 25 z biologie člověka

  • test obsahuje celkově 75 otázek
  • z všeobecného kulturního rozhledu je v testu 25 otázek hodnocených 2 body/1 otázka, 25 otázek z psychologie hodnocených 1 bodem/1 otázka a 25 z biologie člověka hodnocených 1 bodem/1 otázka
  • minimální počet bodů v kategorii „prospěl“ je 20 bodů
  • výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí uchazečů

 

Další důležitá sdělení

Zprávu tělovýchovného lékaře o zdravotním stavu a kondičních parametrech uchazeče s vyjádřením o možnosti absolvovat letní a zimní výcvikové kurzy předloží uchazeč nejpozději při přijímací zkoušce.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu Specializace v pedagogice.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?