Pedagogická fakulta JU

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Zkratka STAG: ZŠ1

Prezenční studium – 5 let

Kontakt na katedru

Katedra primární a preprimární pedagogiky, Dukelská 9, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 773 214, mail: mviteckova@pf.jcu.cz

Oddělení českého jazyka a literatury KSJL, Dukelská 9, 370 01 České Budějovice, tel. 387 773 208

Katedra anglistiky, U Tří lvů 1a, 370 01 České Budějovice, telefon: 387 773 222

 

Garant přijímacího řízení

Miluše Vítečková, doc. PhDr., Ph.D.; mviteckova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního programu

Magisterský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům 1. stupně základních škol. Těžištěm přípravy jsou disciplíny pedagogicko-psychologické, naukové, expresivně-kreativní a dále oborové didaktiky. Integrální součástí studia jsou různé formy pedagogických praxí.

Studijní plán

 

Profil absolventa

Profil absolventa učitelství pro 1. stupeň ZŠ je tvořen souborem znalostí z různých oborů lidské činnosti vyjádřených v RVP ZV a obecných kompetencí nutných k vykonávání profese učitele. Absolvent si vytváří svůj profesní profil v průběhu studijní cesty; v té je cílem, aby si osvojoval specifické znalosti a kompetence nutné k vykonávání tohoto typu pomáhající profese.

 

Další podmínky pro přijetí

Písemná přijímací zkouška. Má dvě hodnocené části, které ovlivňují pozici uchazeče ve výsledném pořadí. Neabsolvování kterékoliv části znamená neúspěch v přijímacím řízení.

Přijímací zkouška z českého jazyka:

Uchazeči absolvují test z mluvnického a pravopisného učiva základní a střední školy. Testuje se především praktické zvládnutí jazyka. Úkoly jsou z oblasti hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby, skladby a slohu. U každé otázky jsou nabídnuty tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.

Přijímací zkouška z anglického jazyka:

Přijímací zkouška testuje praktické zvládnutí jazyka, nikoli teoretické znalosti na úrovni B1. Požadovaná úroveň odpovídá zhruba absolvování čtyř let studia anglického jazyka na střední škole (např. zvládnutí učebnice HEADWAY PRE-INTERMEDIATE). Zkouška má podobu písemného gramaticko-lexikálního testu.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Český jazyk:
Test je hodnocen maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 50 bodů.

Anglický jazyk:
Test je hodnocen maximálně 100 body. K úspěšnému vykonání zkoušky je nutno získat alespoň 60 bodů.

 

Obecná pravidla přijímací zkoušky naleznete v čl. 15 opatření o přijímání ke studiu

 

Další důležitá sdělení uchazečům

Povinnou součástí studia oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol jsou i předměty hudební a tělesné výchovy. V hudební výchově se předpokládá schopnost čistého zpěvního hlasu, dobrého rytmického a tonálního cítění, včetně schopnosti hry na hudební nástroj (klavír nebo housle). V tělesné výchově jsou součástí plavecký výcvik, startovní skoky do vody a plavání pod vodou. Nezpůsobilost pro tyto činnosti znemožňuje úspěšně absolvovat studium.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku

Český jazyk:

Čechová, M. et al. (1996). Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN.

Havránek, B., & Jedlička, A. (2002). Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna.

Testy na čtyřletá gymnázia s klíčem řešení

Anglický jazyk:

Latham-Koenig, Ch., Oxenden, C., & Seligson, P. (2019). English File, Pre-intermediate. Oxford: OUP.

Hovorková, M. (2004). Fraus: Přehledná anglická gramatika. Plzeň: Fraus.

Důležité informace

Do magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2021/22 maximálně 160 uchazečů.


Kompletní a přesné informace naleznete ve Vyhlášce o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 (odkaz níže). Tento portál slouží zejména pro zpřehlednění nabídky a po nalezení vhodného studijního programu doporučujeme ověřit si příslušné informace ještě v následujícím dokumentu.


Vyhláška o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?