JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví Zkratka STAG: VVKZn-p

Navazující jednooborové (neučitelské) magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 2 roky.

Katedra výchovy ke zdraví PF JU, Na Sádkách 1687/1c, České Budějovice,
telefon: 387 773 147, e-mail: repka@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Navazující dvouleté magisterské studium „Vychovatelství zaměřené na výchovu ke zdraví“ je koncipováno takovým způsobem, aby v průběhu studia posluchač získal žádoucí odborné a teoretické kompetence potřebné pro profesi vychovatele. Studijní program je zaměřen jednak na vychovatelství obecně a jednak na výchovu ke zdraví ve smyslu obecně přijímané potřeby podpory a obnovy zdraví obyvatelstva ČR a EU. Studium má připravit absolventy na komplexní vychovatelskou činnost, případně spojenou s vedoucí řídící funkcí, zaměřenou na celkový i specifický rozvoj osobnosti dětí a mládeže, jejich zájmů, znalostí, tvořivých schopností. Celá koncepce navazujícího magisterského studia je založena na myšlence, že budoucí absolventi budou tvořivě rozvíjet humanistické principy ve vychovatelské péči.

 

Profil absolventa

Stěžejní kompetence absolventa navazujícího magisterského studijního oboru Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví jsou kompetence pedagogické, sociálně adaptační, komunikativní, psychologicko-motivační, didakticko-naučné, emočně regulační a relaxačně pohybové. Požadavky na výstupní kvality absolventů jsou kladeny i do oblasti kompetencí aplikačně výzkumných, neboť úspěšní absolventi magisterského studia se stávají základem budoucího vědeckého zázemí a vědeckého rozvoje oboru. Student úspěšným absolvováním uvedeného studijního oboru, vypracováním magisterské diplomové práce a vykonáním státních závěrečných zkoušek dosáhne naplnění profesního standardu pedagogického pracovníka – vychovatele (viz Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 16 Vychovatel) se zaměřením na edukační působení v oblasti rozvoje a podpory lidského zdraví. Absolventi studijního oboru se mohou uplatnit v celé řadě státních i nestátních institucí – v různých typech pedagogických, sociálně pedagogických, sociálních či volnočasových zařízeních (např. školy a školní družiny a kluby, internátní zařízení, domy dětí a mládeže, asistent pedagoga, terapeutické komunity, dětská krizová centra, dětské domovy, střediska volného času, rodinná centra, nízkoprahové kluby pro děti a mládež atd.).

 

Přijímací zkouška

Předpokladem pro přijetí ke studiu je:

 • Ukončené bakalářské studium

 

Kritéria vyhodnocení přijímací zkoušky

Při zkoušce je možné získat maximálně 100 bodů, z toho:

 • 80 bodů z písemné přijímací zkoušky
  • 40 bodů z výchovy ke zdraví
  • 40 bodů z pedagogiky
  • minimální počet bodů z písemného testu je v kategorii „prospěl“ 20 bodů
  • výsledky testu jsou vyhodnocovány elektronicky a na základě získaných bodů je sestupně stanoveno pořadí uchazečů
 • 20 bodů jako bonifikaci
  • 10 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru Výchova ke zdraví na PF JU
  • 10 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru Výchova ke zdraví na PF JU s celkovým hodnocením studia „absolvoval(a) s vyznamenáním“

Důležité informace

Do navazujících studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2020/21 maximálně 180 uchazečů, z toho 130 uchazečů ve studijním programu Učitelství pro základní školy a střední školy.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2020/2021Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši absolventi?