Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504

Zkratka oboru: Z/RSŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6, písmeno a), vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele zeměpisu pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílová skupina jsou absolventi studia Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku zeměpisu pro střední školy.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek, seminářů.

 

Cíle studia:

Program je zaměřen na získávání specifických dovedností a znalostí v oblasti výuky zeměpisu na středních školách. Účastníci kurzu si osvojí nejnovější teoretické poznatky z kartografie, GIS a dálkového průzkumu Země, z planetární a fyzické geografie, sociální geografie, z regionální geografie jednotlivých kontinentů a z regionální geografie ČR. Absolventi budou umět propojit teorii s praxí, osvojí si všechny základní dovednosti, bez nichž se moderní učitel zeměpisu na střední škole neobejde. Po absolvování budou účastníci kurzu schopni kvalifikovaně vyučovat zeměpis na středních školách.

 

Rozsah studia:

Výuka probíhá v pětihodinových blocích po dobu 30 týdnů (3 semestrů). Celková časová dotace na přímou výuku činí 200 vyučovacích hodin.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Kredity Časová dotace Typ ukončení
Pedagogika SŠ 7 25 Zk
Psychologie SŠ 7 25 Zk
  14 50  
Kartografie, GIS a dálkový průzkum Země 4 10 Zk
Planetární geografie 3 5 Zk
Fyzická geografie I 3 5 Zk
Fyzická geografie II 4 10 Zk
Fyzická geografie III 4 10 Zk
  18 40  
Sociální geografie      
Sociální geografie I 4 10 Zk
Sociální geografie II 4 10 Zk
Sociální geografie III 4 10 Zk
  12 30  
Regionální geografie      
Regionální geografie Afriky, Austrálie a Oceánie 3 5 Zk
Regionální geografie Ameriky 4 10 Zk
Regionální geografie Asie 4 10 Zk
Regionální geografie Evropy 4 10 Zk
Regionální geografie ČR 5 15 Zk
  20 50  
Didaktika geografie pro střední školy      
Didaktika geografie 14 30 Zk
Závěrečná písemná práce 12    
  26 30  
Počet kreditů a hodin výuky celkem:   200  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 30 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: bude otevřen od 1. 11. 2023

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025

Odborný garant: doc. Mgr. Jiří Rypl, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 059

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.
V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků, může být přímá výuka prováděna formou konzultací společných i individuálních, dle dohody.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.