Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

DVPP – Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504

Zkratka oboru: ČJ/SŠ

 

Typ programu:

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky, písmeno a), č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele českého jazyka a literatury pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku českého jazyka na středních školách.

 

Profil programu:

Program je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68.

 

Účel vzdělávání:

Studium programu CŽV vede k rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

 

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování studia CŽV je účastníkům předáno osvědčení.

 

Forma studia:

Prezenční – cyklus přednášek a seminářů.

 

Cíle studia:

Absolvent získá znalosti a dovednosti potřebné při výuce českého jazyka a literatury na středních školách a umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. Těžiště přípravy spočívá v oblasti pedagogicko-psychologické, oborové a oborově didaktické. Teoretická i praktická příprava směřuje k vytváření základních pedagogických kompetencí absolventa, které jsou nezbytné k úspěšnému výkonu učitelské profese. Účastníci kurzu si osvojí nejnovější teoretické poznatky z lingvistiky (morfologie, syntax, lexikologie, stylistika), z didaktiky českého jazyka a literatury pro střední školy, z literatury české i světové. Po absolvování programu bude účastník kurzu schopen propojit teorii s praxí, bude schopen realizovat vlastní pojetí výuky.

 

Rozsah studia:

Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

 

Studijní plán:

Studijní předmět Časová dotace Rozvrh (sem) Typ ukončení
1 2 3
Pedagogika SŠ 25 15 10   Zk
Psychologie SŠ 25 15 10   Zk
Současná literatura a masmediální kultura 5 5 Zp
Literatura a kultura Evropské unie – střední Evropa 7 7     Zk
Světová literatura 10 10     Zk
Kapitoly z teorie literatury 9 9     Zp/Zk
Populární a triviální literatura 10   10   Zp
Morfologické změny v současném jazyce 10   10   Zk
Valenční syntax 10   10   Zk
Lexikologické procesy v současné češtině 10   10   Zk
Stylistika v současné české kultuře, mluvené a psané projevy 11   11   Zp
Rétorika, prezentace a tvorba odborného textu 10     10 Zp
Persvaze, porozumění textu, jazyk v reklamě 11     11 Zp
Textová lingvistika 10     10 Zp
Didaktika I (jazyk) + Didaktika II (sloh) 24     24 Zk
Didaktika III (literatura) 13     13 Zk
Celkem 200 61 71 68  

 

Studijní opory:

Přijatí zájemci obdrží přístupová hesla do elektronického prostředí, kde jsou studijní opory zveřejněny.

 

Požadavky pro absolvování programu:

Podmínkou pro úspěšné absolvování programu je 80% účast na přednáškách a seminářích, získání dílčích zápočtů a zkoušek v jednotlivých semestrech podle podmínek konkrétních lektorů. Získání zápočtů a zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné zkoušce a dosažení osvědčení. Studium bude zakončeno ústní závěrečnou zkouškou tvořenou ze znalostní komisionální zkoušky z českého jazyka a literatury a jeho didaktiky a prezentací a obhajobou závěrečné písemné práce.

 

Úplata za CŽV:

Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,- Kč.

 

Minimální kapacita programu: 10 účastníků

Maximální kapacita programu: 15 účastníků

 

Podmínky pro přijetí do programu:

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících (viz cílová skupina) a platnou akreditací, který v řádném termínu podal přihlášku (v elektronické i listinné podobě) a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku. Přijetí přihlášky se nepotvrzuje, pokud některé podklady k rozhodnutí o přijetí chybí, je na tuto skutečnost zájemce upozorněn e-mailem.

Děkan zpravidla do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.

Rozhodnutí je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Zápis k CŽV je podmíněn uhrazením úplaty za 1. semestr studia (dále jen „zápisné“) v termínu stanoveném v Rozhodnutí o přijetí do programu CŽV.

 

Administrativní poplatek za přihlášku:

Činí 500,- Kč, pokyny k platbě viz elektronická přihláška.

 

Přílohy k přihlášce:

Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, resp. o ukončeném vzdělání předepsaném v cílové skupině.

 

Přijímací zkouška:

Nekoná se, bude přijato prvních 15 zájemců, kteří splňují podmínky pro přijetí, v pořadí, v jakém budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým zájemcům společně s pozvánkou k zápisu a pokyny k úhradě zápisného po ukončení příjmu přihlášek.

 

Příjem přihlášek: bude otevřen od 1. 11. 2023

 

Zahájení studia: ZS AR 2024/2025

Odborný garant: prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 387 773 207

Organizační garant: Centrum DVPP, kontakt zde: https://www.pf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/celozivotni-vzdelavani

 

Další organizační informace:

Výuka probíhá v prostorách PF JU České Budějovice.
V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků, může být přímá výuka prováděna formou konzultací společných i individuálních, dle dohody.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice Tel. 387 773 020 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jeronýmova 10, 371 15
České Budějovice
Tel. 387 773 020 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, se začátkem nového akademického roku jsme spustili nové webové stránky naší fakulty. Současně bude nějakou dobu dostupná i záložní verze starého webu na adrese https://old.pf.jcu.cz.