Symbol PF Akreditace

Obecné normy a vnější předpisy


Zákony

 

Zákon o vysokých školách

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Nařízení vlády č. 274/2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství


Standardy a metodiky

 

Doporučené postupy pro přípravu studijních programů

Rámcové požadavky na studijní programy

Doplňující informace k Rámcovým požadavkům na studijní programy

Metodický materiál Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k předkládání specifických žádostí o akreditaci studijních programů


Další metodické materiály

 

Postupy při posuzování funkčnosti vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy

Metodický materiál Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností

Metodické materiály pro přípravu a hodnocení žádosti o institucionální akreditaci

Metodický materiál Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací

Metodická pomůcka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro vnější hodnocení činnosti vysokých škol

Metodický materiál Národního Akreditačního úřadu pro vysoké školství pro přípravu a hodnocení žádostí o vydání stanoviska k typu vysoké školy


Kódy studijního programů a oborů – Klasifikace ISCED-F 2013

 

Klasifikace oborů vzdělávání ISCED-F – systematická část

Metodika ke Klasifikaci oborů vzdělávání ISCED-F 2013

Vysvětlivky k metodice Klasifikace oborů vzdělávání ISCED-F 2013

Sdělení ČSÚ o zavedení Klasifikace oborů vzdělávání ISCED-F 2013