Symbol PF Opatření děkana č. 11/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 11/2001
KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Tímto opatřením se upravují podmínky poskytování a stanovení nároku zaměstnanců Pedagogické fakulty JU na příspěvek zaměstnavatele na stravování. Opatření vychází z § 140 zákoníku práce.

Pedagogická fakulta poskytne svým zaměstnancům příspěvek na jedno hlavní jídlo v průběhu jedné hlavní směny. Příspěvek je poskytován přímo provozovateli stravování při stravování v menzách Jihočeské univerzity ve výši provozních nákladů těchto zařízení mimo hodnoty potravin a nebo formou prodeje stravenek za cenu sníženou o příspěvek zaměstnavatele. Příspěvek bude poskytován ve výši 55 % ceny stravenky.

Počet stravenek i počet hlavních jídel v menze je však vázán na podmínky pro přiznání nároku na příspěvek stanovené tímto opatřením děkana, a to:

  1. příspěvek náleží zaměstnanci, který je na PF JU v hlavním pracovním poměru a odpracuje v jedné "směně" minimálně 3 hodiny;
  2. příspěvek na stravování nenáleží zaměstnanci na služební cestě trvající déle než 5 hodin, v době dovolené, pracovní neschopnosti a neplaceného pracovního volna.

Podmínka ad 1. bude na PF JU uplatněna následujícím způsobem:

U akademických pracovníků se zkráceným pracovním úvazkem bude počet stravenek i počet hlavních jídel v menze vydáván s ohledem na týdenní rozvrh výuky, který určuje výši pracovního úvazku. To znamená, že tito pracovníci budou mít nárok na takový počet stravenek v měsíci, který odpovídá výši jejich pracovního úvazku. Výpočet nároku provede pokladna PF JU a sdělí zaměstnanci na požádání.

U ostatních zaměstnanců fakulty, kteří mají zkrácený úvazek, nebude počet stravenek, resp. počet hlavních jídel v menze omezen, bude-li splněna podmínka, že tito zaměstnanci odpracují v jedné "směně" minimálně 3 hodiny. Při výpočtu nároku se bude vycházet z evidence pracovní doby.

Závěrečné ustanovení

Každý zaměstnanec je povinen žádat na pokladně PF, v menze nebo v jídelně Teologické fakulty nejvýše takový počet stravenek, na který má nárok, tj. počet stravenek snížený popř. s ohledem na pracovní úvazek, o dny dovolené, pracovní neschopnosti a dny, kdy byl na služební cestě trvající déle než 5 hodin.

Pedagogická fakulta bude provádět pravidelné kontroly čerpání příspěvku na stravování. Případné neoprávněně čerpané příspěvky na stravování budou dány zaměstnanci k úhradě.

Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 10. 2001.
Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 8/1999 ze dne 20. 9. 1999.

V Českých Budějovicích 19. 9. 2001

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF