Symbol PF Opatření děkana č. 3/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2001
UPRAVUJÍCÍ KONÁNÍ RIGORÓZNÍCH ZKOUŠEK

  1. Na základě znění paragrafu 46, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. je PF oprávněna konat rigorózní řízení v oboru České dějiny, a to v souladu s rigorózním řádem JU, který stanoví rámcové podmínky a průběh řízení samotného.

  2. Rigorózní řízení je organizováno příslušnými akademickými pracovišti ve spolupráci s oddělením vědy a zahraničí.

  3. Přihlášky k rigorózní zkoušce podávají uchazeči na oddělení vědy a zahraničí PF JU vždy nejpozději do začátku letního semestru.

  4. V průběhu letního semestru kontaktují přihlášení příslušná akademická pracoviště, na nichž konzultují záměr a průběžné zpracování své rigorózní práce. Vedoucí pracoviště přidělí každému uchazeči konzultanta, který přispívá metodickou radou a zároveň posuzuje dosaženou úroveň a stav dopracování rigorózního projektu.

  5. Pokud je rigorózní práce v odpovídající kvalitě dokončena do konce letního semestru, doporučí konzultant písemně konat její obhajobu; všechna doporučení jsou shromážděna u vedoucího pracoviště a s jeho podpisem v kopii poskytnuta proděkanovi pro vědu a zahraničí. Práce je poté postoupena k oponentnímu řízení.

  6. Obhajoby rigorózních prací jsou ve shodě s bodem 5 rigorózního řádu organizovány příslušným akademickým pracovištěm vždy v prvé polovině zimního semestru. Komisi složenou v souladu s bodem 4 rigorózního řádu ustanoví na návrh vedoucího pracoviště děkan fakulty.

  7. Přihlášky podané po stanoveném termínu budou registrovány a řízení bude realizováno v následujícím kalendářním roce.

  8. Za konzultační činnost a organizační práce spojené s řízením náleží PF JU poplatek ve výši 3000 Kč, který uchazeč složí pokladnou fakulty současně s podáním přihlášky.

  9. Vzhledem k mimořádné organizační situaci v prvém roce fungování rigorózních řízení stanovuji pro rok 2001 jako termín pro poslední možnost podání náležitých přihlášek 20. duben t. r.; přihlášky podané po tomto termínu budou zakládat rigorózní řízení v kalendářním roce 2002.

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF