Symbol PF Opatření děkana č. 8/2001

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 8/2001
K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v intencích Opatření rektora JU č. 51 ze dne 14. února 2001 a Opatření rektora č. 46 ukládám:

 1. všem zaměstnancům Pedagogické fakulty JU:

  1. Zamezit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich neoprávněné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto údajů, a to i po ukončení jejich zpracování. Toto ustanovení se týká písemností i osobních údajů uložených v elektronických médiích.

  2. Povinnost mlčenlivosti ohledně zpracovaných osobních údajů.

  3. Zákaz používat tyto údaje k jiným účelům než stanoví zákon nebo rozhodnutí rektora univerzity či děkana fakulty.

  4. V souvislosti s předchozím bodem stanovuji povinnost v dostatečném předstihu oznámit vedení fakulty záměr shromažďování a zpracování údajů osobního charakteru pro zajištění nových úkolů (údaje nad rámec zákonů v oblasti personální a mzdové a zákona o archivnictví - může se týkat např. dotazníkových akcí, anket, sběru dat pro výzkumy aj.).

  5. Při předávání osobních údajů do jiných států postupovat v souladu s § 27 zákona - tj. předávat údaje pouze do států, kde existuje shodná zákonná úprava ochrany osobních údajů jako v ČR nebo předávání vyplývá z mezinárodní smlouvy. Jinak je nutný souhlas subjektu údajů.

 2. akademickým funkcionářům PF JU, vedoucím kateder a oddělení fakulty, zaměstnancům personálního, ekonomického a studijního oddělení, sekretariátu děkana, oddělení vědy a zahraničních styků, oddělení pedagogické praxe, fakultní knihovny, výukového a rekreačního střediska Tejmlov a sekretářkám kateder jako zpracovatelům osobních údajů:

  1. Shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu.

  2. Povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů (s výjimkou zpracování na základě zvláštního zákona (např. zákon č. 111/98 Sb., o vysokých školách).
   Pozn.: Bez souhlasu subjektu údajů lze osobní údaje zpracovávat též pro účely statistické nebo vědecké. Pro tyto účely zpracování je nutné osobní údaje anonymizovat, jakmile je to možné a zabezpečit jejich ochranu.

  3. Likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány nebo na základě žádosti subjektu údajů (výjimky stanoví zákon o uchovávání osobních údajů pro účely archivnictví - viz Spisový a skartační řád JU, účely statistické a vědecké).

  4. Při zjištění porušení povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů povinnost neprodleně upozornit vedení fakulty a zpracování osobních údajů ukončit.

V Českých Budějovicích 24. 4. 2001

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF