Symbol PF Opatření děkana č. 3/2002

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 3/2002
O POSTUPU PŘI HABILITAČNÍCH A PROFESORSKÝCH JMENOVACÍCH ŘÍZENÍCH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU

  1. Habilitační, respektive jmenovací řízení se na PF JU koná v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 72, 74 a 75 a jednacím řádem Vědecké rady PF JU, a to v oborech řádně akreditovaných Akreditační komisí MŠMT ČR.

  2. Řízení se zahajuje ve shodě s body (2) až (4) výše zmíněného paragrafu; kromě podkladů v nich požadovaných je nutnou součástí dokumentace předkládané při zahájení řízení děkanovi fakulty dobrozdání vedoucího habilitačního pracoviště, ze kterého bude zřetelně a jednoznačně patrný postoj k příslušnému habilitačnímu řízení a výslovně bude uvedeno, zda a v jaké míře uchazeč splňuje specifické habilitační podmínky pracoviště (tyto podmínky tvoří samostatnou přílohu tohoto opatření a jsou v písemné podobě uloženy na oddělení vědy a zahraničí PF JU).

  3. Za odbornou i procesní stránku činnosti komise sestavené podle znění výše uvedeného zákona je zodpovědný její předseda, který zejména dbá na dodržení všech formálních náležitostí v její práci a zodpovídá za náležité a úplné vyhotovení zápisu z jednání komise, ve kterém jednoznačně a výstižně shrne výsledky.

  4. Zápis z jednání komise, resp. posudky oponentů musí být předloženy vědecké radě nejpozději tři týdny před zasedáním VR, na němž má být habilitace projednána.

  5. Členové VR obdrží tyto materiály v úplné podobě písemně současně s pozvánkou na jednání a v časovém předstihu daném jednacím řádem VR.

  6. Příslušný bod jednání VR je zahájen děkanem fakulty, nebo jím pověřeným proděkanem, následuje přednesení návrhu habilitační komise podle § 72, odst. (8) zákona č. 111/1998 Sb., resp. § 74, odst. (5) téhož zákona, a rozprava členů VR k této zprávě i k posudkům.

  7. Habilitační, resp. inaugurační přednáška uchazeče je akademické veřejnosti oznámena interní vývěskou na úřední desce fakulty (zodpovídá oddělení vědy PF JU) a koná se jako samostatná součást jednání VR, a to v odpovídajících prostorech, které zajistí habilitační pracoviště, a to včetně případné audiovizuální či jiné techniky, využívané v rámci přednášky uchazečem. Rozsah přednášky je zpravidla 30 minut, nanejvýše stejnou dobu trvá i rozprava k přednášce.

  8. Neveřejnou částí zasedání VR je následná závěrečná rozprava, jíž se účastní pouze její členové; bezprostředně následuje hlasování podle jednacího řádu VR. Výsledky hlasování oznámí řídící jednání za přítomnosti uchazeče a komise.

V Českých Budějovicích 18. března 2002

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF