Symbol PF Opatření děkana č. 5/2002

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2002
K UZAVŘENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2001/2002
A ZÁPISŮM DO ZIMNÍHO SEMESTRU 2002/2003

Vzhledem k překážkám způsobeným povodněmi 8. až 14. 8. 2002 vyhlašuji toto mimořádné opatření doplňující Studijní řád PF JU a harmonogram akademického roku:

1.

Původně stanovené termíny harmonogramu akademického roku pro uzavření zápočtů, zkoušek, zápisy do zimního semestru a zahájení výuky se pro PF JU jako celek nemění a pro studenty i akademické pracovníky zůstávají závazné (platí i pro odevzdání zápočtových a zkouškových archů s tím, že kopie si jednotliví vyučující ponechávají).

2.

Výjimky, tj. posunutí těchto termínů do pozdějšího období, povoluji v následujících odůvodněných případech:

 1. studentům, kteří nemají splněné ještě všechny zapsané povinnosti, jejichž obydlí nebo v obecně známých případech - celé obce či čtvrti bydliště - byly zasaženy povodněmi a o výjimku požádají,
 2. studentům, kteří nemají splněné ještě všechny zapsané povinnosti, kteří prokazatelně pomáhali při odstraňování povodňových následků a o výjimku požádají,
 3. studijním skupinám nebo jednotlivcům, které(ří) nemohou realizovat zapsané zápočty, zkoušky, výukové kurzy nebo zahájit výuku v některých disciplínách z důvodů škod na tělovýchovných zařízeních, výukových prostorech jiného charakteru nebo zařízeních a v jejichž případě katedry o výjimku požádají.

3.

Žádosti o udělení uvedené výjimky studenti mohou uplatnit u proděkana pro studium. Forma žádosti musí být písemná, u bodu 2. b) doložená potvrzením obecního úřadu nebo hasičů, IZS ap. Na podání této žádosti se nevztahuje povinnost úhrady administrativního poplatku.

4.

Proděkan pro studium si vyžádá stanovisko vedoucích akademických pracovišť garantujících dané disciplíny, na něž deleguji v této mimořádné situaci pravomoc posoudit oprávněnost žádostí studentů a ve věcné rovině o nich spolurozhodnout.

5.

Vedoucí akademických pracovišť předloží:

 1. Seznam disciplín, u nichž by byli ochotni tolerovat splnění povinnosti zápočtu nebo zkoušky v prodlouženém termínu. Tento seznam vypracují ve formě následující tabulky a předají proděkanovi pro studium nejpozději do 6. 9. 2002.

  Kód katedry Kód předmětu Název předmětu Návrh nejzazší meze pro splnění: nejpozději do 30. 11. 2002

  Jmenný seznam studentů s prodlouženým termínem splnění povinností v těchto disciplínách připraví studijní oddělení na základě jejich žádostí (viz bod 3).

 2. Seznam kurzů, zejména tělovýchovných a výtvarných, které nebylo možno v závěru akademického roku 2001/2002 realizovat. U těchto kurzů provede studijní oddělení škrt v indexu studentům uvedeným v seznamu. Seznam katedry předají Mgr. Monice Hosnedlové nejpozději do 5. 9. 2002. O množství těchto studentů jsou katedry povinny navýšit kapacity daných disciplín v letním semestru akademického roku 2002/2003 a upozornit studenty na nástěnkách kateder, aby si tento předmět zapsali u předzápisu do letního semestru v roce 2003.

  Náhradní způsob splnění povinností v kurzech, které není možné realizovat v letních měsících letního semestru 2002/2003 (například z důvodu předpokládaného absolutoria), bude řešen individuálně.

 3. Seznam disciplín, které nelze v zimním semestru akademického roku 2002/2003 bezprostředně realizovat, náhradní termín pro jejich realizaci, popř. návrh náhradní možnosti a způsobu jejich naplnění. Tento seznam katedry zašlou proděkanovi pro studium do 9. 9. 2002.

V Českých Budějovicích 30. 8. 2002

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan fakulty

 

stáhnout dokument: PDF   RTF