Symbol PF Opatření děkana č. 9/2002

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 9/2002
KE ZŘÍZENÍ HISTORICKÉHO ÚSTAVU JAKO SAMOSTATNÉ SOUČÁSTI JIHOČESKÉ UNIVERZITY A JEHO VYČLENĚNÍ Z ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU

I.

Výchozí legislativní skutečnosti opodstatňující toto opatření jsou následující: Historický ústav jako samostatná součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl na návrh rektora JU zřízen Akademickým senátem JU dne 19. 11. 2002 k datu 1. 1. 2003. Akademický senát JU na svém zasedání dne 19. 11. 2002 schválil zároveň k 1. 1. 2003 novou organizační strukturu JU, která je uvedena v příloze Statutu JU (viz Zápis z jednání AS JU 19. 11. 2002). Rektor JU následně uložil děkanu PF JU dopisem z 13. 12. 2002 (č.j.: R 3818/13/12/02) "uskutečnit kroky, které vedou k vyčlenění HÚ JU ze struktury PF JU" a dopisem z 19. 12. 2002 (č.j.: R 3369/5/11/02) jej oficiálně informoval o některých právních aktech (zřízení, pověření řízením, otázka akreditačních práv).

 

II.

Vztahy mezi Pedagogickou fakultou JU a Historickým ústavem JU jsou od 1. 1. 2003 vymezeny obecně platnými právními předpisy a následujícími smluvními dokumenty:

 1. "Dohodou o zajištění studijního programu učitelství pro ZŠ a SŠ v oboru učitelství dějepisu a studijního programu učitelství pro SŠ v oboru učitelství latiny a o další spolupráci, uzavřenou mezi Pedagogickou fakultou (PF JU) a Historickým ústavem Jihočeské univerzity (HÚ JU)",
 2. "Dohodou o úhradě finančních nákladů za výuku studentů oboru "učitelství dějepisu" a "učitelství latiny" v rámci studijních programů "učitelství pro ZŠ a SŠ" Pedagogické fakulty JU na Historickém ústavu JU (HÚ JU) a za služby PF JU odvedené ve prospěch HÚ JU".

 

III.

Za účelem vyčlenění HÚ JU z organizační struktury PF JU, delimitaci jeho akademických pracovníků a sekretářky, majetku vymezeného dohodou a zajištění smluvně vymezených služeb a mechanismů spolupráce, všem odpovědným vedoucím funkcionářům a dalším pracovníkům PF JU ukládám realizovat obsah smluvních dokumentů uvedených v bodech II.a) a II.b), zejména s následujícími prioritami:

 1. Aktualizovat přílohu Statutu PF JU týkající se organizační a řídící struktury PF JU a aktualizovanou přílohu uvádět od roku 2003 v příslušných informačních dokumentech PF JU.
 2. 2. Aktualizovat adresáře ("tradiční" i elektronická verze pro e-mail), telefonní seznamy, WWW stránky fakulty, seznam zaměstnanců PF JU a informační systém PF JU zahrnující informace o dislokaci pracovišť.
 3. Zajistit administrativu převodu zaměstnanců HÚ JU na samostatnou součást JU, a to na JU obvyklým způsobem. Odděleně vést personální agendu HÚ JU s ohledem na ochranu a vzájemnou nemožnost sdílení a dostupnost personálních dat mezi PF JU a HÚ JU.
 4. Předat agendu vědecké činnosti a zahraničních styků HÚ JU.
 5. Odděleně vést ekonomickou a hospodářskou agendu.
 6. Připravit a realizovat podklady pro vzájemné každoroční ekonomické vyrovnání mezi PF JU a HÚ JU. Zejména pak:
  1. Zajistit propočet částky za výuku studentů zajišťovanou HÚ JU pro PF JU a propočet finanční částky za služby, které PF JU provádí pro HÚ JU.
  2. Zajistit kompletní evidenci a fakturaci, popř. převody všech nákladově vyčíslitelných položek za služby pro HÚ JU do rozpočtu PF JU (zejména: služby Centra technologické podpory vzdělávání, xerografické služby a tisk, doprava, poštovné, telefony a popř. i další).
 7. Sledovat a na konci roku 2003 vyhodnotit zkušenosti z prvního roku činnosti v novém organizačním a řídícím režimu, včetně sledování navýšeného objemu pracovních činností vzniklého zavedením "dvojí agendy".

České Budějovice 23. 12. 2002

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan fakulty

 

stáhnout dokument: PDF   RTF