Symbol PF Opatření děkana č. 6/2003

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2003
KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU JIHOČESKÉ UNIVERZITY
PLATNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004

Toto opatření se vydává k článku 3 Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a stanoví druhy stipendií poskytované Pedagogickou fakultou JU v akademickém roce 2003/2004 včetně podmínek jejich přiznání děkanem fakulty.

 1. Studentům PF JU, kteří studují v bakalářském nebo magisterském studijním programu, může být děkanem fakulty přiznáno stipendium:
  1. Prémiové - § 91 odst. 2 písm. b) zákona o VŠ
   Stipendium je možné poskytnout za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí na základě návrhu vedoucího katedry nebo vedoucího výzkumného projektu. Stipendium může být poskytnuto pouze z prostředků konkrétního výzkumného projektu a musí být součástí schváleného návrhu a rozpočtu projektu.
  2. Sociální - § 91 odst. 2 písm. c) zákona o VŠ
   Stipendium je možné poskytnout v případě tíživé sociální situace studenta na základě zdůvodněné a řádně doložené žádosti studenta. Žádosti posuzuje proděkan pro studium a kolegium děkana.
  3. Mimořádné - § 91 odst. 2 písm. d) zákona o VŠ
   Stipendium je možné poskytnout v případech zvláštního zřetele hodných na základě návrhu vedoucího katedry nebo proděkana z prostředků katedry nebo fakulty v případě, že činnost studenta má zcela mimořádný význam pro katedru nebo fakultu jako celek.

  Prospěchové stipendium dle § 91 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ za vynikající studijní výsledky a další formy stipendií uvedené ve Stipendijním řádu JU nebudou v období, na které se toto opatření vztahuje, s ohledem na finanční možnosti fakulty poskytovány.

 2. Studentům PF JU, kteří studují v doktorském studijním programu, může být děkanem přiznáno stipendium:
  1. Základní - § 91 odst. 3 písm. c) zákona o VŠ
   Stipendium bude poskytnuto z účelové dotace na úhradu stipendií studentům prezenční formy akreditovaných doktorských studijních programů.
  2. Prémiové - § 91 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ - viz část A, bod 1.
  3. Mimořádné - § 91 odst. 2 písm. d) zákona o VŠ - viz část A, bod 3.

V Českých Budějovicích 2. 9. 2003

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan fakulty

 

stáhnout dokument: PDF   RTF