Symbol PF Opatření děkana č. 7/2003

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2003
O ORGANIZACI STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 1. Studium bakalářských a magisterských studijních oborů na PF JU se ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Na její průběh a konání se vztahují ustanovení Zákona č. 111/1998 v platném znění a Studijního a zkušebního řádu JU v platném znění.

 2. V bakalářských studijních programech jsou součástmi státní závěrečné zkoušky
  - zkouška z příslušného oboru,
  - obhajoba bakalářské práce.
  Pozn.: Zkouška z příslušného oboru se může dělit na další části. Potom platí, že za samostatnou součást SZZ se považuje ta ucelená část, která je hodnocena známkou.

 3. V magisterském programu 7503 M učitelství pro základní školy - ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy má státní závěrečná zkouška čtyři povinné součásti:
  - zkouška z českého jazyka a literatury a jejich didaktik,
  - zkouška z matematiky a její didaktiky,
  - zkouška z pedagogiky a psychologie,
  - obhajoba diplomové práce.

  V magisterském programu 7503 M učitelství pro základní školy - ve studijním oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy - cizí jazyk pro 1. stupeň základní školy je navíc další součástí státní závěrečné zkoušky zkouška z příslušného cizího jazyka a jeho didaktiky.

  Diplomovou práci si student těchto oborů může zadat na kterékoli katedře, která se podílela na realizaci jeho studijního programu. Obhajoba této diplomové práce se koná ve vyhlášením termínu na katedře, kde byla práce zadána.

  Každá z uvedených ucelených částí SZZ je samostatně hodnocena známkou.

  Pokud si student zadá diplomovou práci na katedře bohemistiky, matematiky, nebo pedagogiky a psychologie, může konat ústní státní závěrečnou zkoušku na těchto katedrách dříve, než odevzdá nebo obhájí diplomovou práci z tohoto předmětu (byť by byla zadána v rámci dané disciplíny).

 4. V magisterském programu 7503 M učitelství pro základní školy - ve studijních oborech učitelství pro 2. stupeň základní školy a v magisterském programu 7504 M učitelství pro střední školy má státní závěrečná zkouška čtyři povinné součásti:
  - zkoušku z prvého aprobačního předmětu a jeho didaktiky,
  - zkoušku z druhého aprobačního předmětu a jeho didaktiky,
  - zkoušku z pedagogiky a psychologie,
  - obhajobu diplomové práce.

  Každá z těchto ucelených částí SZZ je samostatně hodnocena známkou.

  Diplomovou práci si student těchto oborů může zadat na jedné z kateder garantující studijní obor, nebo na katedře pedagogiky a psychologie. Příslušný aprobační předmět se pak automaticky stává tzv. "diplomním předmětem". Státní závěrečnou zkoušku z diplomního předmětu je možné skládat nejdříve po odevzdání a zaregistrování diplomové práce do vyhlášeného termínu na příslušné katedře.

 5. Státní závěrečné zkoušky se konají v každém akademickém roce vždy ve zkouškovém období letního a zimního semestru podle harmonogramu, který na základě podkladů z jednotlivých kateder zpracovávají proděkan pro studium a vedoucí studijního oddělení fakulty. Neúspěch u jedné hodnocené části SZZ neanuluje výsledek dalších částí. V případě takového neúspěchu opakuje student pouze tu část SZZ, ve které byl klasifikován stupněm "nevyhověl/a". Neúspěšná obhajoba diplomové nebo bakalářské práce není překážkou pro následné konání ústní, resp. písemné zkoušky z diplomního předmětu.

 6. Studium je nutno řádně ukončit státní závěrečnou zkouškou v termínech daných Zákonem o VŠ a Studijním a zkušebním řádem JU, tj. nejpozději v akademickém roce následujícím po roce, v němž student splnil všechny podmínky pro konání SZZ (ve 3letém bakalářském studiu získal 180 kreditů, ve 3letém navazujícím studiu získal 190 kreditů, ve 4letém bakalářském, resp. magisterském 240 kreditů a v 5letém magisterském 300 kreditů), a to bez ohledu na skutečnost, zda je v tomto následujícím roce veden jako student, či má studium v tomto ("čekatelském") roce přerušené.

 7. Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 7/2001 a Opatření děkana č. 1/2002.

V Českých Budějovicích 14. října 2003

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF