Symbol PF Opatření děkana č. 2/2004

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2004
VYMEZUJÍCÍ SLOŽENÍ KOLEGIA DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY JU VE FUNKČNÍM OBDOBÍ 2004-2006

  1. Stálými členy kolegia děkana PF JU jsou vedoucí funkcionáři fakulty, děkan, proděkani a tajemnice.

  2. Dočasnými členy kolegia děkana PF JU jsou alternující členové kolegia.

  3. Alternující členy kolegia jmenuje po předchozí vzájemné dohodě děkan; odvolává je rovněž děkan.

  4. Účelem jmenování alternujících členů kolegia je zpravidla svěření závažného úkolu rozvoje fakulty, pro jehož řešení jsou jmenované osoby z profesního hlediska nanejvýše kompetentní nebo pro ně mají jiné specifické předpoklady.

  5. Jmenování alternujících členů kolegia se uskutečňuje písemným způsobem, s vymezením stanoveného úkolu, svěřené odpovědností a delegované pravomoci.

  6. Stálí členové se účastní všech zasedání kolegia svolaných děkanem; alternující členové se účastní zasedání, na něž jsou děkanem pozváni.

  7. Alternující členové kolegia jsou řízeni přímo děkanem a spolupracují při řešení svěřených úkolů s příslušnými proděkany, tajemnicí a vedoucími akademických pracovišť.

V Českých Budějovicích 29. února 2004

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF