Symbol PF Opatření děkana č. 7/2004

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2004
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2004

V souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 85/2001 Sb.), § 136, odst. 4, a v souladu s opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2004, ukládám provést na všech pracovištích PF JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Ivana Čížková - předsedkyně prověrkové komise
  • Antonín Farkota - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek na rok 2004:

  • Kontrola technického stavu pracovišť.
  • Dodržování ustanovení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.
  • Aktualizace seznamu prací zařazovaných do kategorií dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.

Prověrky budou provedeny v termínu od 18. 10. 2004 do 22. 10. 2004.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 29. 10. 2004, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 14. 10. 2004

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF