Symbol PF Opatření děkana č. 8/2004

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 8/2004
KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU JIHOČESKÉ UNIVERZITY
PLATNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2004/2005

Toto opatření se vydává k článku 3 Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a stanoví druhy stipendií poskytované Pedagogickou fakultou JU v akademickém roce 2004/2005 včetně podmínek jejich přiznání děkanem fakulty.

 1. Studentům PF JU, kteří studují v bakalářském nebo magisterském studijním programu, může být děkanem fakulty přiznáno stipendium:
  1. Prospěchové - § 91 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ - za vynikající studijní výsledky:
   Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům PF JU, kteří v uplynulém akademickém roce splnili alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,20.

   Výše prospěchového stipendia měsíčně:

   • při průměru 1,00 ... 800,- Kč
   • při průměru do 1,20 ... 600,- Kč
  2. Mimořádné - § 91 odst. 2 písm. d) zákona o VŠ
   Stipendium je možné poskytnout v případech zvláštního zřetele hodných na základě návrhu vedoucího katedry nebo proděkana z prostředků katedry nebo fakulty v případě, že činnost studenta má zcela mimořádný význam pro katedru nebo fakultu jako celek.
  3. Prémiové - § 91 odst. 2 písm. b) zákona o VŠ
   Stipendium je možné poskytnout za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí na základě návrhu vedoucího katedry nebo vedoucího výzkumného projektu. Stipendium může být poskytnuto pouze z prostředků konkrétního výzkumného projektu a musí být součástí schváleného návrhu a rozpočtu projektu.
  4. Sociální - § 91 odst. 2 písm. c) zákona o VŠ
   Stipendium je možné poskytnout v případě tíživé sociální situace studenta na základě zdůvodněné a řádně doložené žádosti studenta. Žádosti posuzuje proděkan pro studium a kolegium děkana.
  5. Studentům PF JU, kteří studují v doktorském studijním programu, může být děkanem přiznáno stipendium:
   1. Základní - § 91 odst. 3 písm. c) zákona o VŠ
    Stipendium bude poskytnuto z účelové dotace na úhradu stipendií studentům prezenční formy akreditovaných doktorských studijních programů.
   2. Mimořádné - § 91 odst. 2 písm. d) zákona o VŠ - viz část A, bod 2.
   3. Prémiové - § 91 odst. 2 písm. b) zákona o VŠ - viz část A, bod 3.

  Výplata stipendií se řídí článkem 4 Stipendijního řádu JU a probíhá ve fakultou vyhlášených výplatních termínech.

  Prospěchová stipendia budou vyplácena ve třech výplatních termínech a za období deseti měsíců.

  V Českých Budějovicích 15. listopadu 2004

  prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
  děkan fakulty

   

  stáhnout dokument: PDF   RTF