Symbol PF Opatření děkana č. 1/2005

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2005
KE STIPENDIJNÍMU ŘÁDU JIHOČESKÉ UNIVERZITY
PLATNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2005/2006

Toto opatření se vydává k článku 3 a 5 Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a stanoví druhy stipendií poskytované Pedagogickou fakultou JU v akademickém roce 2005/2006, podmínky jejich přiznání děkanem fakulty a konkretizuje výplatu stipendií.

 1. Studentům PF JU, kteří studují v bakalářském nebo magisterském studijním programu, může být děkanem fakulty přiznáno stipendium:
  1. Prospěchové - § 91 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ - za vynikající studijní výsledky:
   Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům PF JU, kteří v uplynulém akademickém roce splnili alespoň 60 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,20.

   Výše prospěchového stipendia měsíčně:

   • při průměru 1,00 ... 800,- Kč
   • při průměru do 1,20 ... 600,- Kč
  2. Mimořádné - § 91 odst. 2 písm. d) zákona o VŠ:
   Stipendium je možné poskytnout v případech zvláštního zřetele hodných na základě návrhu vedoucího katedry nebo proděkana z prostředků katedry nebo fakulty v případě, že činnost studenta má zcela mimořádný význam pro katedru nebo fakultu jako celek.
  3. Prémiové - § 91 odst. 2 písm. b) zákona o VŠ:
   Stipendium je možné poskytnout za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí na základě návrhu vedoucího katedry nebo vedoucího výzkumného projektu. Stipendium může být poskytnuto pouze z prostředků konkrétního výzkumného projektu a musí být součástí schváleného návrhu a rozpočtu projektu.
  4. Sociální - § 91 odst. 2 písm. c) zákona o VŠ:
   Stipendium je možné poskytnout v případě tíživé sociální situace studenta na základě zdůvodněné a řádně doložené žádosti studenta. Žádosti posuzuje proděkan pro studium a kolegium děkana.
  5. Ubytovací:
   Poskytování se plně řídí článkem 4 Stipendijního řádu JU a samostatným předpisem JU.
 2.  

 3. Studentům PF JU, kteří studují v doktorském studijním programu, může být děkanem přiznáno stipendium:
  1. Základní - § 91 odst. 3 písm. c) zákona o VŠ
   Stipendium bude poskytnuto z účelové dotace na úhradu stipendií studentům prezenční formy akreditovaných doktorských studijních programů.
  2. Mimořádné - § 91 odst. 2 písm. d) zákona o VŠ - viz část A, bod 2.
  3. Prémiové - § 91 odst. 2 písm. b) zákona o VŠ - viz část A, bod 3.

Výplata stipendií, s výjimkou ubytovacích a sociálních, probíhá jak v hotovosti na pokladně fakulty, tak bezhotovostním převodem na účet studenta. Výplatní termíny jsou zveřejněny na začátku akademického roku na úřední desce studijního oddělení fakulty. Výplata převodem na účet probíhá na základě uvedení tohoto požadavku již v žádosti o stipendium nebo v návrhu na přiznání stipendia podaného vedoucím katedry nebo řešitelem projektu.

Prospěchová stipendia jsou vyplácena za období 10 měsíců (od 1. 10. 2005 do 30. 6. 2006) ve třech výplatních termínech, které jsou zveřejněny na studijním oddělení PF JU.

Sociální stipendia jsou vyplácena měsíčně bezhotovostním převodem na účet a doba poskytování je uvedena v rozhodnutí děkana o přiznání stipendia.

V Českých Budějovicích 3. 10. 2005

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan fakulty

 

stáhnout dokument: PDF   RTF