Symbol PF Opatření děkana č. 4/2005

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2005,
KTERÉ DOPLŇUJE STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD JU

Děkan rozhodne o ukončení studia

  1. jestliže se student nezúčastnil imatrikulace, nepřevzal výkaz o studiu a do 5 dnů se neomluvil (čl. 29, odst. 1, písm. m) Studijního a zkušebního řádu JU),

  2. na návrh vedoucího katedry garantující studovaný obor v případech, kdy se student neúčastní povinné výuky (cvičení a seminářů) v rozsahu určeném garanty předmětů (čl. 7, odst. 1 Studijního a zkušebního řádu JU), tj. v situaci, která indikuje nemožnost dosažení minimálního předepsaného počtu kreditů.

V Českých Budějovicích 23. listopadu 2005

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF