Symbol PF Opatření děkana č. 5/2005

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2005
O DŮSLEDCÍCH NEUHRAZENÍ VYMĚŘENÉHO POPLATKU ZA STUDIUM

  1. Studentovi, který překročil standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok, vyměří Pedagogická fakulta JU měsíční poplatek stanovený rektorem JU pro konkrétní akademický rok.

  2. Studentovi, který studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu, vyměří Pedagogická fakulta JU roční poplatek stanovený rektorem JU na základě normativu pro konkrétní akademický rok.

  3. Student, který poplatek vyměřený podle § 58 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách v platném znění neuhradí v termínu předepsaném na výměru tohoto poplatku, neplní povinnosti studenta (§ 63, odst. (1), (2), (3) písm. a. a odst. (4) výše citovaného zákona), dopouští se disciplinárního přestupku (§ 64 zákona) a může být podmíněně vyloučen ze studia (§ 65, odst. (1) písm. b.), nebo vyloučen ze studia (§ 65, odst. (1), písm. c.).

V Českých Budějovicích 7. prosince 2005

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.
děkan

 

stáhnout dokument: PDF   RTF