Symbol PF Opatření děkanky č. 3/2006

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 3/2006
O PŘESTUPECH V RÁMCI JIHOČESKÉ UNIVERZITY

  1. Na základě čl. 31 Studijního a zkušebního řádu JU může student požádat o přestup na jinou formu studia nebo na jiný studijní obor nebo aprobační předmět téhož nebo jiného studijního programu.

  2. Při takových přestupech se na Pedagogické fakultě JU postupuje podle Dodatku k podmínkám přijetí, které schválil Akademický senát PF JU na svém zasedání dne 9. května 2000. Přestup je možno povolit za předpokladu, že jsou splněny současně tyto tři podmínky:

    1. doporučující vyjádření garantujících kateder,
    2. splnění podmínek alespoň 1. roku studia na původním oboru,
    3. úspěšné absolvování přijímací zkoušky, pokud ji garantující katedry vyžadují.

V Českých Budějovicích 4. září 2006

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF