Symbol PF Opatření děkanky č. 7/2006

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 7/2006
O ORGANIZACI A PODMÍNKÁCH SOUBĚŽNÉHO STUDIA

 1. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích umožňuje vynikajícím studentům souběžné studium dalšího oboru. Základní podmínky tohoto studia upravuje Studijní a zkušební řád JU v článku 38.

 2. Souběžné studium se na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích povoluje jen v rámci studijního programu, který je základním studijním programem žadatele.

 3. Studující požádá děkanku o možnost souběžného studia nejpozději v den, který je posledním dnem pro podání přihlášek do přijímacího řízení, nejdříve však během 2. roku studia. K žádosti se vyjádří katedry garantující studium základního programu a katedra garantující obor souběžného studia.

 4. Povolení souběžného studia je možné od začátku výuky v následujícím akademickém roce při současném splnění těchto podmínek:

  1. Úspěšné absolvování 1. etapy základního programu v magisterském studiu, resp. dvou ročníků standardního průchodu v bakalářském studiu.

  2. Získání aspoň 55 kreditů v základním programu s váženým studijním průměrem nejvýše 1,5 za akademický rok, který předchází podání žádosti.

  3. Úspěšně absolvované přijímací řízení v oboru souběžného studia s výsledkem srovnatelným s uchazeči, kteří byli do studijního oboru přijati.

 5. Pro úspěšné absolvování oboru souběžného studia musí student splnit všechny povinnosti studijního plánu.

 6. V případě úspěšného ukončení studia v základním studijním programu má student nárok na vydání diplomu. Na základě žádosti podané nejpozději v den konání poslední části státní závěrečné zkoušky základního studijního programu může být vydán diplom až po úspěšném ukončení oboru souběžného studia, pak budou na diplomu uvedeny všechny úspěšně absolvované studijní obory. Bude-li však diplom v základním studijním programu vydán před ukončením studia souběžného oboru, obdrží absolvent oboru souběžného studia osvědčení o státní závěrečné zkoušce formou dodatku k diplomu.

 7. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 31. 10. 2006. K tomuto datu pozbývá platnosti Opatření děkana č. 4/2001 o organizaci a podmínkách souběžného studia ze dne 14. 3. 2001.

 8. Rozhodnutí, která byla učiněna v době platnosti Opatření děkana č. 4/2001, nejsou tímto opatřením dotčena.

V Českých Budějovicích 31. 10. 2006

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF