Symbol PF Opatření děkanky č. 6/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 6/2007
O SOUBORNÉ POSTUPOVÉ ZKOUŠCE

  1. Soubornou postupovou zkouškou se uzavírá první etapa studia ve studijním programu M7504 - Učitelství pro střední školy. Lze ji tedy konat až po splnění povinností této 1. etapy studia.

  2. Souborná postupová zkouška se klasifikuje stupni "prospěl(a)" nebo "neprospěl(a)". Výsledné hodnocení vykonané zkoušky zapíše katedra do výkazu o studiu a připojí datum a podpis. Do IS STAG se zapíše známka 1, resp. 4 a připojí se datum. Výsledné hodnocení "neprospěl(a)" se zapíše, až když je není možné opravit.

  3. Souborná postupová zkouška se skládá z každého oboru příslušné učitelské kombinace.

  4. K souborné postupové zkoušce se student hlásí na příslušné katedře, která vypisuje termíny pro tuto zkoušku podle harmonogramu příslušného akademického roku.

  5. Pokud student u souborné postupové zkoušky nevyhověl, má právo na konání první opravné souborné postupové zkoušky. Pokud student nevyhověl ani při první opravné souborné postupové zkoušce, má právo v rámci vypsaných termínů konat druhou opravnou soubornou postupovou zkoušku. Student může soubornou postupovou zkoušku z každého oboru učitelské kombinace tedy konat celkem třikrát, a to v průběhu 2. - 4. roku studia.

  6. Souborná postupová zkouška musí být vykonána nejpozději do čtyř let od započetí studia.

  7. Toto opatření se vydává jako vnitřní norma Pedagogické fakulty JU k čl. 14 Studijního a zkušebního řádu JU.

V Českých Budějovicích 16. 10. 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF