Symbol PF Opatření děkanky č. 8/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 8/2007
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2007

V souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., § 108, odst. 5, a v souladu s opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 80 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2007, ukládám provést na všech pracovištích PF JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Ivana Čížková - předsedkyně prověrkové komise
  • Antonín Farkota - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek na rok 2007:

  • Kontrola dokumentace o vyhledávání rizik na pracovištích
  • Kontrola dodržování termínů revizí elektrického zařízení a spotřebičů
  • Kontrola dodržování stanovených pracovních postupů
  • Kontrola stavu lékárniček a expiračních lhůt
  • Kontrola požárně technických charakteristik používaných látek
  • Kontrola stavu přístupových a únikových komunikací

Prověrky budou provedeny v termínu od 23. 10. 2007 do 26. 10. 2007.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 31. 10. 2007, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 23. října 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF