Symbol PF Opatření děkanky č. 9/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 9/2007
O PLAGIÁTORSTVÍ

Každý student je povinen ve všech svých písemných pracích (seminárních, bakalářských a diplomových) uvádět všechny použité prameny, a to včetně internetových stránek. Citace se obecně řídí pravidly norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Odkazy na literaturu je třeba uvádět v případě:

  • parafrázování textu,
  • doslovné citace jiného autora nebo přejímání definice, grafu, schématu, tabulky apod. (odkaz je nutné rozšířit o číslo stránky v příslušné publikaci).

Každý obor může mít však svá specifika, o kterých podá informace příslušná katedra či přímo vedoucí práce.

V případě, že student zdroje neuvede, bude jeho práce považována za plagiát. Stejně tak bude za plagiátorství považováno, když se zjistí, že student odevzdal jednu práci do dvou různých předmětů či použil práci napsanou někým jiným.

Důsledkem zjištěného plagiátorství bude nesplnění dané povinnosti (zápočtu, zkoušky, obhajoby). V případě, že student bude usvědčen z plagiátorství podruhé, bude jeho případ řešen disciplinární komisí PF JU, která navrhne děkanovi fakulty další postup.

Aby se případnému plagiátorství předešlo, budou studenti uvádět na seminární, ročníkové i závěrečné práce tuto formulaci:

Prohlašuji, že jsem tuto seminární/bakalářskou/diplomovou práci vypracoval/a samostatně pouze s použitím uvedených pramenů.

V Č. Budějovicích ......................... 200n

vlastnoruční podpis

V Českých Budějovicích 24. října 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF