Symbol PF Opatření děkanky č. 11/2007

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 11/2007
O POVINNÝCH PŘEDMĚTECH 1. SEMESTRU STUDIA

  1. Toto opatření je vydáno jako vnitřní norma Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích k čl. 21, odst. (1), písm. a) Studijního a zkušebního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

  2. Studijní plány jednotlivých studijních oborů zajišťovaných Pedagogickou fakultou JU mohou obsahovat předměty, z nichž student musí získat kredity již v průběhu prvního semestru studia.

  3. Tyto předměty jsou ve studijních plánech příslušných studijních oborů, které PF JU každoročně uveřejňuje v publikaci Akademický rok, označeny křížkem (+).

Schválil Akademický senát PF JU dne 6. listopadu 2007

 

V Českých Budějovicích 7. listopadu 2007

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF