Symbol PF Opatření děkanky č. 7/2009

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 7/2009
O ÚHRADÁCH ZA NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
SOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU VÝTVARNÉ VÝCHOVY

 

Pedagogická fakulta JU poskytuje v rámci níže uvedených studijních oborů výtvarné výchovy služby pro praktickou tvorbu studentů ve zvýšeném rozsahu než představuje běžná součást výuky. Poskytování těchto služeb spočívá v zabezpečení nadstandardních materiálových potřeb, které umožní modernizaci výtvarných a uměleckých disciplín a zavádění nových trendů. Z tohoto důvodu a s ohledem na skutečnost, že výsledky své tvůrčí činnosti v rámci ateliérů malby, grafiky a keramiky si studenti mohou ponechat pro vlastní potřebu, stanovuji na návrh vedoucího katedry výtvarné výchovy úhrady za nadstandardní služby podle typu studijního programu a nákladové kalkulace. Rozdíly ve výši úhrady jsou způsobeny rozdílnými požadavky na úroveň služeb v jednotlivých studijních oborech.

 

Magisterské studium - dobíhající:

Studijní obor: Výše úhrady za semestr
na 1 posluchače:
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ (2. - 4. ročník) 500,- Kč
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (2. - 4. ročník) 400,- Kč
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
(2. ročník NŠ; 2. - 4. ročník certifikátového studia Vv)
60,- Kč

 

Bakalářské studium:

Studijní obor: Výše úhrady za semestr
na 1 posluchače:
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)
(1. - 3. ročník)
500,- Kč
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
(1. - 3. ročník)
400,- Kč
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (1. a 2. ročník) 60,- Kč

 

Ceny jsou stanoveny včetně DPH ve výši 19 %.

 

Do nákladové kalkulace je zahrnuta spotřeba materiálu (papír, barvy tiskařské, ředidla, materiál pro tisk, lino, kovové desky, prkénka lipová, potiskové fólie, fixativy, líh, hlína keramická a sochařská, glazury, barvící oxidy a další), zvýšená spotřeba elektrické energie na výpaly v keramických pecích a služba spojená se zajištěním materiálu.

Způsob placení:

  • Vždy na začátku semestru (zimního - do 31. října, letního - do 15. března) je každý student katedry výtvarné výchovy povinen zaplatit příslušný poplatek za služby při realizaci praktické výuky výtvarné výchovy

    v hotovosti na pokladně PF JU v budově Jeronýmova.

  • Student je povinen předložit (odevzdat) doklad o zaplacení na sekretariátu katedry výtvarné výchovy.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a nahrazuje sazebník úhrad za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy vydaný dne 7. 5. 2009.

 

 

V Českých Budějovicích 6. 10. 2009

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka fakulty

 

stáhnout dokument: PDF   RTF