Symbol PF Opatření děkanky č. 9/2009

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 9/2009
K RIGORÓZNÍMU ŘÍZENÍ NA PF JU V AKADEMICKÉM ROCE 2009/2010

 1. Přihláška k rigoróznímu řízení se podává na určeném formuláři s přílohami, které jsou dány § 8 Rigorózního řádu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a se seznamem publikací uchazeče. Přihlášky se podávají na oddělení vědy a zahraničních styků (paní Eva Babková, tel. 38 777 3048, adresa: Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice).

 2. Pro akademický rok 2009/10 je posledním termínem podání přihlášek 20. 12. 2009.

 3. Výše poplatku na uhrazení nákladů spojených s rigorózním řízením je stanovena na 6 000,- Kč. Poplatek je možné uhradit buď hotově na pokladně PF JU, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, nebo bankovním převodem na účet ČNB 20001-6036231/0710, var. symbol 123, současně s podáním přihlášky.

 4. Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle § 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, získal titul "magistr" podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, pokud nezískal titul "doktor" podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb. a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách.

 5. V případě, že přihláška neobsahuje veškeré náležitosti, proděkan fakulty pro vědu písemně vyzve uchazeče o její doplnění. Pokud uchazeč nedoplní požadované údaje do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k doplnění údajů, bude rigorózní řízení ukončeno a uchazeči bude vrácena poměrná část uhrazených poplatků ve výši 90 %.

 6. Pokud je zahájeno rigorózní řízení, má uchazeč právo používat informační zdroje fakulty a konzultovat s předsedou rigorózní komise, příp. členy komise, které předseda pověří (v rozsahu 5 hodin).

 7. V případě, že přihláška splňuje veškeré náležitosti, předá proděkan fakulty pro vědu materiály pro rigorózní řízení předsedovi odpovídající rigorózní komise. Tímto je zahájeno rigorózní řízení. Předseda rigorózní komise zajistí, aby byly vypracovány posudky jmenovanými oponenty do 60-ti dnů od data předání materiálů předsedovi rigorózní komise.

 8. Pokud se uchazeč nemůže z vážných důvodů dostavit k rigorózní zkoušce, nechť se, je-li to možné předem, písemně omluví. O důvodnosti omluvy rozhodne předseda rigorózní komise.

 9. Pokud se uchazeč nedostaví v určeném termínu k rigorózní zkoušce a svoji neúčast do 5-ti dnů řádně neomluví, je zkouška hodnocena stupněm "neprospěl(a)".

 10. Rigorózní řízení bude ukončeno:

  • úspěšným vykonáním rigorózní zkoušky,
  • písemnou žádostí uchazeče o ukončení rigorózního řízení, pak je uchazeči vráceno 50 % uhrazené částky poplatků,
  • nebyla-li dodržena lhůta 30 dnů pro doplnění a upřesnění údajů v přihlášce k rigoróznímu řízení a jejích přílohách (viz bod 4 tohoto opatření),
  • rozhodnutím děkanky v případě, že uchazeč uvedl jeden nebo více nepravdivých údajů v přihlášce a v jejích přílohách; v daném případě se nevracejí uhrazené poplatky,
  • nedoporučí-li oba oponenti rigorózní práci k obhajobě, pak je uchazeči vráceno 50 % uhrazené částky poplatků; po dohodě je možné práci přepracovat a znovu se přihlásit k rigoróznímu řízení,
  • bude-li uchazeč hodnocen stupněm "neprospěl" u opakované rigorózní zkoušky,
  • neuhradí-li uchazeč poplatek (viz bod 3 tohoto opatření).
 11. Potvrzení o úspěšném vykonání SRZ vydá oddělení vědy a zahraničních styků. Diplom bude vydán v termínech konání promocí magisterského studia, případně jej na požádání vydá oddělení vědy a zahraničních styků.

V Českých Budějovicích 14. 10. 2009

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkanka

 

stáhnout dokument: PDF   RTF